Zarządzenie Nr 27/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 marca 2017 roku

zmieniające zarządzenie nr 12/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach w sprawie praktyk studenckich dla studentów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), § 4 ust. 1 pkt 8) i § 7 ust. 1 pkt 2 lit. c, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. 2016 poz. 1596), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 9 maja 2012 r.  w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 poz. 631 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu, zarządza się co następuje: 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 12/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 stycznia 2017 w sprawie praktyk  studenckich dla studentów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dokonuje się następujących zmian:

 

1)  uchyla się załączniki nr 1 i 7,

2) wprowadza się w § 16 ust. 1 załączniki:

a) załącznik nr 1 - instrukcję przygotowywania i obiegu umów i porozumień dotyczących praktyk studenckich w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem,

b) załącznik nr 7 - umowę o dzieło dotyczącą recenzji praktyki nauczycielskiej/psychologiczno-pedagogicznej, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem,

c) załącznik nr 23 - umowę-zlecenie wraz z oświadczeniem Zakładu Pracy.

 

3)  § 8 dodaje się ust. 15 o brzmieniu:

 

„15. Na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu oraz na studiach podyplomowych, gdy  niemożliwe jest  zawarcie umowy z Zakładem Pracy, dopuszcza się, po uzyskaniu zgody prorektora ds. studenckich i kształcenia oraz Zakładu Pracy, możliwość zawarcia umowy–zlecenia na realizację praktyk studenckich bezpośrednio z pracownikiem, ze stawką za jedną godzinę praktyki w wysokości odpowiadającej wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie z art. 2 ust. 3, 3a, 3b i 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (jt. Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.).".

 

4) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Praktyka zaliczana jest na podstawie karty informacyjnej o jej odbyciu, którą  ze strony podmiotu poświadcza osoba odpowiedzialna za jej realizację, a w przypadku praktyki nauczycielskiej/psychologiczno-pedagogicznej  do jej zaliczenia   niezbędna jest dodatkowo recenzja praktyki.”.

 

5) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest jednorazowo po zakończeniu roku akademickiego, a w przypadku studiów podyplomowych możliwa jest wcześniejsza wypłata wynagrodzenia, po zakończeniu ich edycji.”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-03-21 13:22:38
Data aktualizacji:2017-03-21 13:22:39

Liczba wyświetleń strony: 1929

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka