Zarządzenie Nr 60/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich w roku 2016/2017

 

 

Na podstawie art. 131 ust. 1 i ust. 2, art. 151 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2063) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Rozliczenie zajęć dydaktycznych zrealizowanych w godzinach ponadwymiarowych przez nauczycieli akademickich na studiach wyższych i studiach doktoranckich za rok akademicki 2016/2017 dokonywane jest na podstawie zbiorczego wykazu godzin dydaktycznych, zrealizowanych w danej jednostce organizacyjnej, zatwierdzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej i dziekana. W przypadku jednostek międzywydziałowych wykaz zatwierdza prorektor ds. studenckich i kształcenia.

2.       Zbiorczy wykaz godzin dydaktycznych należy złożyć do Biura Rozliczeń Dydaktyki Działu Nauczania w terminach:

1)  do 30 czerwca 2017 roku za godziny wykonane do 30 czerwca 2017 r.,

2)  do 3 października 2017 roku za godziny wykonane do 30 września 2017 r.

 

§ 2

 

1.       Wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych zrealizowanych na studiach wyższych oraz studiach doktoranckich dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2016/2017 nastąpi w dwóch częściach, z zastrzeżeniem ust. 2:

1)       w miesiącu sierpniu 2017 roku w wysokości 50%,

2)       w miesiącu listopadzie 2017 roku w wysokości 50%.

2.       W przypadku nauczycieli akademickich, z którymi następuje rozwiązanie stosunku pracy, wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych wypłacana jest jednorazowo po zakończeniu stosunku pracy, w możliwe najbliższym terminie.

3.       Wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych, o którym mowa
w ust.1, nastąpi wraz z wypłatą wynagrodzenia za dany miesiąc.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-06-12 14:02:17
Data aktualizacji:2017-06-12 14:02:18

Liczba wyświetleń strony: 1282

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka