Zarządzenie Nr 41/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone  
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2017/2018

 

 

Na podstawie art.  99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.), § 17, 18 i 19  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 12 września 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów
i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2015 r., poz. 1112 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 1. Opłaty za poszczególne usługi edukacyjne dla osób studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich
 2.  

§ 1

 

 1. Wysokość opłat na niestacjonarnych studiach wyższych i doktoranckich określa
  Załącznik nr 1.
 2. Zasady uiszczania opłat określają odrębne przepisy.

 

 

 1. Opłaty za poszczególne usługi edukacyjne dla osób studiujących na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich

§ 2

 

 1. Cudzoziemcy podejmujący studia wyższe stacjonarne oraz studia doktoranckie na zasadach odpłatności wnoszą opłatę w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 1. Cudzoziemcy podejmujący studia wyższe niestacjonarne wnoszą opłatę w wysokości obowiązującej obywateli polskich (określonej w załączniku nr 1), z wyłączeniem kierunku lekarskiego, dla którego wysokość opłaty określona jest w załączniku nr 2.

§ 3

Cudzoziemcy podejmujący studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia wnoszą opłaty,
w tym opłatę rekrutacyjną w wysokości obowiązującej obywateli polskich.

 § 4

 1. Opłaty wnoszone są na rachunek bankowy uczelni.
 2. Opłaty za odbywanie studiów, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych są wnoszone za semestr, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć, zgodnie z programem studiów.
 3. Opłaty za odbywanie kursów dokształcających i szkoleń są wnoszone nie później niż do dnia ich rozpoczęcia.
 4. W uzasadnionych przypadkach rektor może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłat w ratach.
 5. W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach odpłatności rektor, na wniosek zainteresowanego może obniżyć opłatę lub zwolnić z niej całkowicie.
 6. Warunki odpłatności za usługi edukacyjne określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią
  a studentem cudzoziemcem, której wzór określa odrębne zarządzenie.
 1. Opłaty za poszczególne usługi edukacyjne dla wszystkich studiujących

§ 5

 1. Wartość kwotowa jednego punktu ECTS przedmiotów nieobjętych planem studiów
  i przedmiotów powtarzanych z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym zajęć po wznowieniu studiów oraz w przypadku przeprowadzania procedury potwierdzania efektów uczenia się określa Załącznik nr 3.
 1. Wysokość opłat pobieranych za wydawanie dokumentów i ich duplikatów określa Załącznik nr 4.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-03-31 12:13:14
Data aktualizacji:2017-03-31 12:13:29

Liczba wyświetleń strony: 1797

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka