Zarządzenie Nr 57/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 maja 2017 roku

 zmieniające zarządzenie nr 35/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Ścieżka zdrowia do kariery”

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach,  zarządza się co następuje:

§ 1

1.      W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 35/2016 roku (ze zmianami), stanowiącego Regulamin projektu „Ścieżka zdrowia do kariery” wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 3 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

1.      Projekt zakłada organizację 215 wysokiej jakości programów stażowych w okresie od 01.05.2016 r. do 31.03.2018 r., w tym dla studentów kierunku:

Fizjoterapia – 65 staży

Staże miejscowe: 20

Staże poza miejscem zamieszkania: 45

Pielęgniarstwo – 70 staży

Staże miejscowe: 18

Staże poza miejscem zamieszkania: 30

Staże zagraniczne: 22

Położnictwo – 40 staży

Staże miejscowe: 10

Staże poza miejscem zamieszkania: 30

Ratownictwo medyczne – 40 staży

Staże miejscowe: 10

Staże poza miejscem zamieszkania: 30

 

W roku 2017 do rekrutacji na staże zagraniczne dopuszczeni są także studenci
z kierunków Fizjoterapia, Położnictwo i Ratownictwo medyczne.

2)      w § 3 ustęp 9 punkt 1) otrzymuje brzmienie:

1)       badania lekarskie:

Zakres przeprowadzonych badań lekarskich musi być zgodny z minimalnymi wymaganiami badań określonych przepisami prawnymi i adekwatny do miejsca odbywania stażu oraz zakresu przewidzianych obowiązków w ramach stażu.

Koszt badań lekarskich nie może przekroczyć 100 zł brutto (słownie: sto złotych) za jednego Stażystę, przy czym:

a)     dla stażu krajowego:

Do odbycia badania lekarskiego Stażystę skieruje Realizator Stażu, zaś ich koszt zostanie zrefundowany przez Organizatora Stażu.

Celem  refundacji poniesionych wydatków Realizator Stażu zobowiązuje się do wystawienia na Uniwersytet noty księgowej lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej stanowiącego podstawę do wypłaty środków finansowych wraz z kopią dowodów księgowych poniesionych wydatków (np. faktury, rachunku lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej).

b)     dla stażu zagranicznego:

Stażysta musi wykonać badania lekarskie przed przystąpieniem do realizacji wysokiej jakości programu stażowego. Zakres badań musi zostać ustalony z Realizatorem Stażu. Koszt badań lekarskich zostanie zrefundowany Studentowi przez Organizatora Stażu.

Celem refundacji poniesionych wydatków Stażysta zobowiązuje się do przedstawienia Organizatorowi Stażu dowodów księgowych poniesionych wydatków (np. faktury, rachunku lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej stanowiącego podstawę do wypłaty środków finansowych wraz z potwierdzeniem zapłaty).

3)      w § 5 ust 1 punkt 2) otrzymuje brzmienie:

2) Organizator Stażu ma obowiązek:

a)      zapewnienia od strony organizacyjnej skierowania Stażysty na staż (zorganizowanie rekrutacji, wybór kandydatów, nawiązanie kontaktu
z placówkami realizującymi staże, podpisanie i dostarczenie stronom wymaganych dokumentów);

b)     refundacji wydatków na ubezpieczenie NNW i OC poniesionych przez Stażystę;

c)      w przypadku staży zagranicznych: refundacji wydatków związanych
z wykonaniem niezbędnych badań lekarskich poniesionych przez Stażystę do kwoty określonej w § 3 ustęp 9 punkt 1);

d)     refundacji Realizatorowi Stażu poniesionych kosztów:

- materiałów zużywalnych niezbędnych do realizacji wysokiej jakości programu stażowego

- w przypadku staży krajowych: badań lekarskich związanych z przyjęciem Stażysty na staż do kwoty określonej w § 3 ustęp 9 punkt 1);

- wynagrodzenia  Opiekuna Stażu

e)      opracowania wysokiej jakości programu stażowego zgodnego z efektami kształcenia na kierunku studiów we współpracy z Realizatorem Stażu;

f)      dbałości o prawidłowy przebieg stażu;

g)      wypłaty Stażyście stypendium stażowego, zgodnie z zawartą umową dotyczącą realizacji stażu;

h)     zwrotu kosztów dojazdów i zakwaterowania dla Stażystów w przypadku realizacji stażu zamiejscowego i zagranicznego.

4)      w § 5 ustęp 2 punkt 2) litera c) otrzymuje brzmienie:

c)      zapewnienia niezbędnych badań lekarskich umożliwiających odbycie stażu przez Studenta/kę (dotyczy staży krajowych)

5)       w § 5 ustęp 3 punkt 2) litera c) otrzymuje brzmienie:

c)      ubezpieczenia się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)oraz odpowiedzialności cywilnej  i dostarczenia do Biura Projektu dokumentów potwierdzających ubezpieczenie przed rozpoczęciem stażu;
w przypadku stażu zagranicznego Stażysta ma obowiązek wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) na okres trwania stażu i dostarczenia do Biura Projektu kopii EKUZ;

2. Jednolity tekst regulaminu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Wprowadza się nowy Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 35/2016 roku (ze zmianami), tj. umowę dotyczącą realizacji stażu pomiędzy Organizatorem Stażu a Realizatorem Stażu (staże zagraniczne), stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

4. Wprowadza się nowy Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 35/2016 roku (ze zmianami), tj. umowę dotyczącą realizacji stażu pomiędzy Organizatorem Stażu a Stażystą (staże zagraniczne), stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 15.05.2017 r.

2. Umowy, o jakich mowa w § 1 ust. 3 i 4 obowiązują dla II tury naboru studentów.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-05-31 09:38:02
Data aktualizacji:2017-05-31 09:38:46

Liczba wyświetleń strony: 1311

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka