Zarządzenie Nr 53/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 15 maja 2017 roku

 

w sprawie wzorów umów darowizn oraz kupna materiałów archiwalnych/ bibliotecznych/ spuścizn/ pamiątek historycznych/ innych przedmiotów na rzecz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust 2 stawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) oraz § 69 ust 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.      Wprowadza się wzory umów darowizny i zakupu materiałów archiwalnych, bibliotecznych, spuścizn, pamiątek historycznych oraz innych przedmiotów, posiadających wartość naukową oraz znaczenie dla dokumentowania działalności Uniwersytetu oraz jego prawnych poprzedników,
a także jego pracowników, studentów, absolwentów i innych osób, o ile nie narusza to przepisów prawa.

2.      Wzór umowy darowizny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.      Wzór umowy zakupu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zawarcie umów, o których mowa w § 1 wymaga zgody:

1) Kwestora w przypadku powstania obowiązku podatkowego dla Uczelni,

2) Senatu Uczelni lub właściwego ministra w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-05-16 13:21:18
Data aktualizacji:2017-05-19 10:33:58

Liczba wyświetleń strony: 1252

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka