Traci moc na podstawie Zarządzenia Nr 2/2020

Zarządzenie Nr 105/2017

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 października 2017 roku

 

zmieniające zarządzenie Nr 75/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 4 października 2016 roku w sprawie określenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i § 8 pkt 2) Uchwały Senatu nr 84/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 75/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
4 października 2016 r. w sprawie określenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, dotychczasową treść ust. 1 w § 1 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

 

„1. Wśród kluczowych procedur obejmujących wszystkie aspekty procesu kształcenia, zapewniania                i doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach określa się:

 

1) Procedurę tworzenia, modyfikowania oraz zniesienia kierunków studiów wyższych / studiów doktoranckich i podyplomowych,

2) Procedurę oceny skuteczności osiągania zakładanych efektów kształcenia,

3) Procedurę oceny wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,

4) Procedurę zapewniania studentom dydaktycznego, naukowego i materialnego wsparcia,

5) Procedurę obsługi toku studiów,

6) Procedurę upowszechniania informacji,

7) Procedurę ogólnouniwersyteckich badań ankietowych,

8) Procedurę monitorowania karier zawodowych absolwentów,

9) Procedurę procesu dyplomowania,

10) Procedurę odbywania i dokumentowania praktyk studenckich,

11) Procedurę hospitacji zajęć,

12) Procedurę udziału studentów w zajęciach do wyboru,

13) Procedurę rozpatrywania skarg i wniosków oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych.”

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-11-17 08:14:55
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-09 12:31:21

Liczba wyświetleń strony: 921

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka