Zarządzenie Nr 17/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 16 lutego 2017 roku

 zmieniające zarządzenie nr 35/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Ścieżka zdrowia do kariery”

 

            Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach,  zarządza się co następuje:

§ 1

1.      W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 35/2016 roku (ze zmianami), stanowiącego Regulamin projektu „Ścieżka zdrowia do kariery” wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 3 punkt 7 otrzymuje brzmienie:

Stypendium stażowe będzie wypłacane przez Organizatora Stażu (Realizatora Projektu) po dostarczeniu przez Stażystę listy obecności  za dany miesiąc poświadczonej przez Realizatora Stażu, w terminie do 20 dnia następnego miesiąca.

2)      w § 3 punkt 9 podpunkt 2 otrzymuje brzmienie:

Stażysta zobowiązany jest do ubezpieczenia się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej na czas trwania stażu oraz dostarczenia do Biura Projektu dokumentów potwierdzających niniejsze ubezpieczenie przed rozpoczęciem stażu.

Celem refundacji poniesionych wydatków Stażysta zobowiązuje się do przedstawienia Organizatorowi Stażu dowodów księgowych poniesionych wydatków (np. faktury, rachunku lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej stanowiącego podstawę do wypłaty środków finansowych wraz z potwierdzeniem zapłaty).

Koszt ubezpieczeń nie może przekroczyć 100 zł brutto (słownie: sto złotych) na osobę w przypadku realizacji stażu w Polsce zaś 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych) na osobę w przypadku realizacji stażu poza granicami Polski.

3)      w § 4 punkt 7 otrzymuje brzmienie:

Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez złożenie do Biura Projektu na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu formularza zgłoszeniowego wraz z dołączonymi dokumentami/kserokopiami, potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów rekrutacji.

4)      w § 5 punkt 3 podpunkt 2 c) otrzymuje brzmienie:

ubezpieczenia się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej i dostarczenia do Biura Projektu dokumentów potwierdzających ubezpieczenie przed rozpoczęciem stażu;

5)      w § 5 punkt 3 podpunkt 2 i) otrzymuje brzmienie:

prowadzenia dziennika stażu i comiesięcznego przedkładania Organizatorowi Stażu potwierdzenia o odbyciu części stażu – listy obecności za dany miesiąc potwierdzonej podpisem Realizatora Stażu. Przedłożenie w/w dokumentów jest warunkiem uzyskania zapłaty za odbytą część stażu;

2.      Jednolity tekst regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.      Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 35/2016 roku (ze zmianami), tj. umowa dotycząca realizacji stażu pomiędzy Organizatorem Stażu a Realizatorem Stażu otrzymuje nowe brzmienie, określone
w załączniku 2 do niniejszego zarządzenia.

4.      Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 35/2016 roku (ze zmianami), tj. umowa dotycząca realizacji stażu pomiędzy Organizatorem Stażu a Stażystą otrzymuje nowe brzmienie, określone w załączniku 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.      Umowy o jakich mowa w § 1 ust. 3 i 4 obowiązują dla II tury naboru studentów.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-02-17 14:12:02
Data aktualizacji:2017-02-17 14:13:06

Liczba wyświetleń strony: 1429

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka