Zarządzenie Nr 62/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 13 czerwca  2017 roku

 

w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2017/2018

 

            Na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
2 grudnia 2016 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2063) oraz § 69 ust.1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Ustala się następujące wynagrodzenie za pracę w Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej:

 

liczba kandydatów

funkcja w komisji

Wysokość wynagrodzenia

funkcja
w komisji

Wysokość wynagrodzenia

funkcja
w komisji

Wysokość wynagrodzenia

do 3000

 

przewodniczący

1300,00 zł

 

sekretarz

1300,00 zł

 

członek

300,00 zł

3001- 6000

1500,00 zł

1500,00 zł

400,00 zł

od 6001

1700,00 zł

1700,00 zł

500,00 zł

 

2.      Ustala się następujące wynagrodzenie za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

 

liczba kandydatów

funkcja w komisji

Wysokość wynagrodzenia

funkcja
w komisji

Wysokość wynagrodzenia

funkcja
w komisji

Wysokość wynagrodzenia

do 100

 

 

 

 

 

przewodniczący

400,00 zł

 

 

 

 

 

sekretarz

400,00 zł

 

 

 

 

 

członek

200,00 zł

101- 200

500,00 zł

500,00 zł

300,00 zł

201- 300

600,00 zł

600,00 zł

400,00 zł

301- 400

700,00 zł

700,00 zł

500,00 zł

401- 500

800,00 zł

800,00 zł

600,00 zł

501- 600

900,00 zł

900,00 zł

700,00 zł

601- 700

1000,00 zł

1000,00 zł

800,00 zł

701- 800

1100,00 zł

1100,00 zł

900,00 zł

801- 900

1200,00 zł

1200,00 zł

1000,00 zł

901-1000

1300,00 zł

1300,00 zł

1100,00 zł

1001- 1200

1500,00 zł

1500,00 zł

1200,00 zł

od 1201

1700,00 zł

1700,00 zł

1300,00 zł

 

§ 2

 

Ustala się następujące wynagrodzenie za pracę w Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich:

liczba kandydatów

funkcja w komisji

Wysokość wynagrodzenia

funkcja
w komisji

Wysokość wynagrodzenia

funkcja
w komisji

Wysokość wynagrodzenia

do 20

 

przewodniczący

200,00 zł

 

sekretarz

200,00 zł

 

członek

100,00 zł

od 21

250,00 zł

250,00 zł

150,00 zł

 

 

 

§ 3

 

1.      Do wyliczenia wynagrodzenia za udział w pracach komisji nie wlicza się kandydatów, ubiegających się o przyjęcie na kierunki, które nie zostały uruchomione.

2.      Wynagrodzenie za udział w pracach komisji nie może być wyższe niż 1700,00 zł.

3.      Za przeprowadzenie jednego egzaminu ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej każdego kandydata, egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 20,00 zł. Wynagrodzenie to może być wypłacone tylko jednej osobie – egzaminatorowi prowadzącemu egzamin lub rozmowę z danego przedmiotu, niezależnie od liczby członków komisji egzaminacyjnej.

4.      Za sprawdzenie pracy pisemnej jednego kandydata egzaminator otrzymuje wynagrodzenie
w wysokości 20,00 zł.

5.      Członek komisji egzaminacyjnej, przeprowadzający egzamin z umiejętności praktycznych otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 20,00 zł za udział w przeprowadzeniu jednego egzaminu praktycznego każdego kandydata, z zastrzeżeniem ust. 2.

6.      Członek komisji egzaminacyjnej, przeprowadzający egzamin z umiejętności praktycznych na kierunkach artystycznych otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 35,00 zł za udział w przeprowadzeniu jednego egzaminu praktycznego każdego kandydata, z zastrzeżeniem ust. 2.

7.      Wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich, biorących udział w pracach kilku komisji stanowi łączna kwota wszystkich należności, z zastrzeżeniem ust. 2.

8.      Po zakończeniu prac związanych z postępowaniem rekrutacyjnym sekretarz wydziałowej komisji rekrutacyjnej przygotowuje rozliczenie na podstawie protokołu alfabetycznego kandydatów na studia. Sekretarz odpowiada za poprawność i zgodność zapisów w systemie elektronicznej rekrutacji na studia z dokumentami złożonymi przez kandydatów. Rozliczenie musi być podpisane przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej, sekretarza oraz dziekana, który potwierdza poprawność danych.

9.      Podstawę wypłaty wynagrodzenia nauczycieli akademickich za pracę w komisjach rekrutacyjnych stanowi rozliczenie, o którym mowa w ust. 8, podpisane przez sekretarza Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej.

10.   Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest jednorazowo, po zakończeniu rekrutacji dla danego wydziału, po zakończeniu pracy komisji.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-06-13 15:04:24
Data aktualizacji:2017-06-13 15:07:10

Liczba wyświetleń strony: 1375

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka