Zarządzenie Nr 58/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 maja 2017 roku

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) oraz § 69 ust. 3 pkt 8) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na wniosek Kanclerza zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, zmienionego zarządzeniem Nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku, zarządzeniem Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 3 lutego 2014 roku, zarządzeniem Nr 84/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 listopada 2015 roku, zarządzeniem
Nr 88/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 roku, zarządzeniem Nr 6/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 lutego 2016 roku, zarządzeniem Nr 24/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 maja 2016 roku, zarządzeniem Nr 54/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 1 września 2016 roku, zarządzeniem Nr 107/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 grudnia 2016 roku oraz zarządzeniem Nr 34/2017 z dnia 23 marca 2017 roku dotychczasową treść § 50 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

,, § 50

Do zadań Działu Innowacji i Transferu Technologii należy w szczególności:

1)     gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach finansowania badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem projektów badawczych i wdrożeń na rzecz gospodarki,

2)     rozpowszechnianie informacji o osiągnięciach nauki i techniki w zakresie nowych technologii i projektów B+R, w szczególności dotyczących oferty technologicznej Uczelni,

3)     opracowanie i aktualizacja oferty technologicznej Uczelni,

4)     nawiązywanie współpracy i prowadzenie rejestru podmiotów zewnętrznych, w tym gospodarczych współpracujących z Uczelnią w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych,

5)     wspieranie działań mających na celu współpracę Uczelni z otoczeniem zewnętrznym, w tym gospodarczym,

6)     przygotowanie umów o współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz umów związanych
z procesem transferu technologii,

7)     współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie działań na rzecz współpracy
z gospodarką,

8)     współpraca z pracownikami naukowymi Uczelni w celu przygotowania wniosków
o dofinansowanie projektów B+R,

9)     współpraca z instytucjami zarządzającymi, pośredniczącymi i płatniczymi w zakresie realizacji i rozliczania projektów B+R,

10)  obsługa kontroli i udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy w zakresie prawidłowości realizacji projektów B+R,

11)  prowadzenie dokumentacji każdego projektu B+R, monitorowanie rzeczowej i finansowej realizacji projektów B+R oraz utrzymania wskaźników efektów w okresie trwałości projektów we współpracy z innymi jednostkami Uczelni,

12)  niezwłoczne informowanie prorektora ds. rozwoju i finansów o zagrożeniach w realizacji projektów,

13)  przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji realizowanych projektów B+R zgodnie
z umową o dofinansowanie, w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji innych jednostek Uczelni,

14)  prowadzenie negocjacji, opiniowanie, przygotowanie i nadzorowanie projektów związanych z komercjalizacją bezpośrednią realizowaną w podstawowych jednostkach organizacyjnych,

15)  prowadzenie dokumentacji związanej z komercjalizacją badań naukowych oraz zleconych prac komercyjnych,

16)  przygotowanie kosztorysów i umów na realizację projektów komercyjnych,

17)  sporządzanie faktur z komercyjnej oraz zleconej działalności naukowo-badawczej
i prowadzenie ich rejestru,

18)  koordynacja pracy i  udział w pracach Uniwersyteckiej Komisji ds. Komercjalizacji Dóbr Intelektualnych,

19)  przedstawianie rektorowi opinii komisji w sprawie potencjału komercjalizacyjnego zgłoszonego dobra,

20)  analizowanie sprawozdań z realizacji projektów B+R i przedstawianie wniosków z analizy prorektorowi ds. rozwoju i finansów,

21)  sporządzanie planu rzeczowo-finansowego projektów B+R.”

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-05-31 12:47:59
Data aktualizacji:2017-05-31 12:47:59

Liczba wyświetleń strony: 1409

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka