Traci moc na podstawie Zarządzenia Nr 27/2019

Zarządzenie Nr 75/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 17 lipca 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zasad zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.    W celu zapewnienia kompatybilności sprzętu komputerowego i oprogramowania wykorzystywanego w Uniwersytecie, racjonalizacji ich wykorzystania oraz uproszczenia procedury ich zamawiania, wprowadza się ujednolicone zasady zakupu.

2.    Sprzęt komputerowy należy zamawiać zgodnie ze specyfikacją i wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.    Informatyk zajmujący się obsługą informatyczną jednostki organizacyjnej (w przypadku wydziałów – informatyk wydziałowy) składającej zamówienie, określa rodzaj zestawu zamawianego do pracy na określonym stanowisku lub do określonych zadań i przygotowuje zapotrzebowanie zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu zamówień publicznych (obowiązującego na podstawie zarządzenia Nr 26/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 czerwca 2005 r. zmienionego zarządzeniem
Nr 2/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku).

3.    Sprzęt komputerowy dzieli się na następujące kategorie:

1)     zestawy komputerowe stacjonarne,

2)     komputery przenośne,

3)     drukarki i urządzenia wielofunkcyjne,

4)     tablety,

5)     monitory

      i warianty, różniące się przeznaczeniem, konfiguracją i ceną (orientacyjną).

4.      Zapotrzebowanie na zakup oprogramowania (nie dotyczy systemów operacyjnych
i oprogramowania biurowego, kupowanych wraz z komputerem) przygotowuje informatyk, zajmujący się obsługą danej jednostki organizacyjnej, po uprzedniej konsultacji z Działem Zabezpieczenia Informatycznego w kwestii możliwości i zasad zakupu określonych licencji.

5.      Sprzęt komputerowy nieuwzględniony w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia
i odbiegający od parametrów w nim wskazanych, niezbędny do pracy jednostki, może być zakupiony po dostarczeniu zapotrzebowania wraz z jego dokładną specyfikacją, szczegółowym uzasadnieniem zamówienia oraz potwierdzeniem dysponowania odpowiednimi środkami
przez Dysponenta.

6.      Opis przedmiotu zamówienia sprzętu, nieuwzględnionego w wykazie zawartym w załączniku
nr 1 do zarządzenia, przygotowuje pracownik jednostki, bezpośrednio związany z realizacją przedmiotu zamówienia, wskazany przez Dysponenta jako członek Komisji Przetargowej (na nim spoczywa dbałość o poprawny opis konfiguracji sprzętu).

7.      Zakupy sprzętu komputerowego realizowane są w trybie zamówienia publicznego,
po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą, w formie dostaw sukcesywnych.

8.      Uczelnia podlega obowiązkowi występowania do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
o wydanie stosownego zaświadczenia uprawniającego do zakupu sprzętu komputerowego
z zastosowaniem  0% VAT.

9.      Z uwagi na możliwość wydłużenia procedur przetargowych, złożenie zapotrzebowania
w pierwszym półroczu danego roku kalendarzowego gwarantuje rozliczenie środków finansowych do końca roku.

 

§ 2

 

1.      Odbioru zamówionego sprzętu dokonuje informatyk zajmujący się obsługą informatyczną jednostki organizacyjnej składającej zapotrzebowanie.

2.      Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie podlega rejestracji według zasad określonych  zarządzeniem Nr 23/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestracji oprogramowania i sprzętu komputerowego.

 

§ 3

 

1.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.      Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Nr 9/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-07-24 12:03:37
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-08-28 12:30:12

Liczba wyświetleń strony: 1324

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka