Zmienione zarządzeniem nr 80/2017

Zarządzenie Nr 9/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 18 stycznia 2017 roku

w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających

 

Na podstawie art.6 ust.1 pkt 5), art.8 ust.7 i 8, art.8a, art.9c i art.66 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27  lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 69 ust.2 i 3 pkt 6) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:

 

§ 1

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1)  „Uczelnia” – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

2)  „studia podyplomowe” – formę kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci  posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, realizowaną w określonym terminie i utworzoną
w celu:

a)   podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

b)   uzupełniania i aktualizowania wiedzy zdobytej w toku studiów wyższych, 

c)   uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

3)  „kursy dokształcające” – inną niż studia wyższe, studia doktoranckie i studia podyplomowe formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych lub innych osób, o ile organizowany kurs nie wymaga od uczestników szczególnych kwalifikacji, realizowaną w określonym terminie i utworzoną, w celu:

a)  uzupełnienia wiedzy ogólnej, 

b)  uzupełnienia wiedzy specjalistycznej,

c)  uzyskania stosownych uprawnień.

4) „słuchacz” – osobę kształcącą się na studiach podyplomowych,

5) „uczestnik” – osobę kształcącą się na kursach dokształcających.

 

§ 2

1.      Studia podyplomowe i kursy dokształcające tworzone są przez prorektora ds. studenckich i kształcenia na wniosek dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej, po uprzedniej pozytywnej opinii rady jednostki.

2.      Kursy dokształcające mogą organizować i prowadzić jednostki międzywydziałowe w zakresie związanym z prowadzoną przez daną jednostkę działalnością. Kursy dokształcające, o których mowa w zdaniu poprzednim  tworzone są przez prorektora ds. studenckich i kształcenia na wniosek kierownika jednostki międzywydziałowej, po uprzedniej pozytywnej opinii rady tej jednostki.

3.      Studia podyplomowe i kursy dokształcające może organizować i prowadzić wspólnie kilka wydziałów.

4.      W przypadku organizowania studiów podyplomowych i kursów dokształcających wspólnie przez kilka wydziałów  kompetencje, o których mowa w ust. 1  przejmuje jeden z dziekanów wskazany przez prorektora ds. studenckich i kształcenia. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim zadania poszczególnych wydziałów oraz zasady wzajemnych rozliczeń finansowych określają sporządzane w formie pisemnej szczegółowe zasady współpracy.

5.      Studia podyplomowe i kursy dokształcające może organizować i prowadzić jeden lub kilka wydziałów wspomaganych przez jedną lub wspólnie kilka jednostek międzywydziałowych przy zachowaniu  zasady, o której mowa w ust. 1. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

6.      Wydziały i jednostki międzywydziałowe prowadzące studia podyplomowe i kursy dokształcające, zobowiązane są do:

1)      przygotowania programu kształcenia dla studiów podyplomowych i kursów dokształcających,

2)      zapewnienia kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zapewniające właściwy poziom i jakość prowadzonych zajęć,

3)      dysponowania odpowiednią infrastrukturą, zapewniającą prawidłową realizację efektów kształcenia, w tym zapewnienia odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć,

4)      zapewnienia obsługi administracyjno-technicznej.

 

§ 3

Dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej przedkłada program kształcenia studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego do zatwierdzenia odpowiednio radzie wydziału lub radzie jednostki międzywydziałowej.

§ 4

1.      Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych i kursu dokształcającego przedkładany jest prorektorowi ds. studenckich i kształcenia przez właściwego dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej winien zawierać informację o:

1)  nazwie studiów  podyplomowych lub kursu dokształcającego,

2)  liczbie semestrów studiów podyplomowych oraz wymiarze godzin i czasie trwania kursu dokształcającego,

4) planowanej liczbie uczestników,

5) planowanym terminie rozpoczęcia studiów podyplomowych lub  kursu   dokształcającego,

6) kryteriach kwalifikacji na studia podyplomowe lub kurs dokształcający,

7) warunkach ukończenia studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego,

8) warunkach odpłatności za studia podyplomowe lub kurs dokształcający,

9) propozycjach kandydata na kierownika studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego.

2.      Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej przedkłada prorektorowi ds. studenckich i kształcenia:

1) uchwałę właściwej rady wydziału lub rady jednostki międzywydziałowej w sprawie  pozytywnej opinii o utworzeniu studiów podyplomowych lub  kursu dokształcającego,

2) uchwałę właściwej rady wydziału lub rady jednostki międzywydziałowej w sprawie uchwalenia programu kształcenia studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego, wraz
z załączonym programem kształcenia.

3) w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 4 i 5 szczegółowe zasady współpracy pomiędzy wydziałami lub wydziałami i jednostkami międzywydziałowymi zawierające zadania poszczególnych jednostek  oraz zasady  rozliczeń finansowych podmiotów organizujących daną formę kształcenia.

3.      Brak którejkolwiek informacji lub dokumentu, o których mowa w ust. 1 i 2 skutkuje pozostawieniem przez prorektora ds. studenckich i  kształcenia danego wniosku bez rozpoznania.

4.      Prorektor ds. studenckich i kształcenia podejmuje decyzje o utworzeniu studiów podyplomowych lub  kursu dokształcającego w terminie miesiąca od dnia złożenia danego wniosku.

5.      Decyzja prorektora ds. studenckich i kształcenia w przedmiocie utworzenia studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego jest ostateczna.

6.      Wzory wniosków o utworzenie studiów podyplomowych oraz kursu dokształcającego stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.

7.      Zmiany dotyczące terminu rozpoczęcia studiów lub kursów, planowanej liczby słuchaczy lub uczestników, kierownika studiów lub kursów wprowadzone w stosunku do wniosku wymagają akceptacji prorektora ds. studenckich i kształcenia.

8.      Uruchamianie kolejnych edycji utworzonych studiów podyplomowych lub kursów dokształcających wymaga ponownego złożenia wniosku do prorektora ds. studenckich i kształcenia wraz z pozytywną opinią właściwej rady tej jednostki.

 

§ 5

1.    Rekrutację na studia podyplomowe przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dziekana na wniosek kierownika studiów podyplomowych.

2.    Decyzje o przyjęciu na studia podejmuje prorektor ds. studenckich i kształcenia.

3.    Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia podyplomowe i kursy dokształcające określa minister właściwy do sprawa szkolnictwa wyższego w drodze rozporządzenia.

4.    Kandydat na słuchacza studiów podyplomowych  składa w dziekanacie lub sekretariacie instytutu następujące dokumenty:

1)  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe lub kurs dokształcający – formularz osobowy  wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji,

2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dyplomu,

3) potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,

4)  kserokopię dowodu osobistego,

5)  zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych – kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe dla nauczycieli,

6)  zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych - kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe z wychowania fizycznego,

7) inne dokumenty określone w zasadach rekrutacji.

5.    Do kursów dokształcających stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1–4.

 

§ 6

1.    Rozpoczęcie kształcenia na studiach podyplomowych lub kursie dokształcającym jest dopuszczalne w przypadku, gdy:

1)      prorektor ds. studenckich i  kształcenia wyrazi zgodę na utworzenie studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego,

2)      liczba zakwalifikowanych uczestników gwarantuje możliwość samofinansowania danej formy kształcenia.

2. Decyzję o rozpoczęciu kształcenia na studiach podyplomowych lub kursie dokształcającym,  na wniosek dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej, podejmuje prorektor ds. studenckich i  kształcenia po zakończeniu rekrutacji na daną formę kształcenia i dokumentacji przedstawionej przez dziekana lub kierownika jednostki obejmującej:

1)      zatwierdzony wniosek o utworzenie studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego,

2)      kosztorys, według wzoru określonego odrębnym zarządzeniem Rektora, zaakceptowany przez dziekana lub kierownika jednostki, sprawdzony pod względem rachunkowym przez Kwestora,

3)      organizację zajęć, protokół opisowy z postępowania rekrutacyjnego wraz z listą słuchaczy lub uczestników, którzy dokonali elektronicznej rejestracji, wnieśli opłatę rekrutacyjną i złożyli komplet wymaganych dokumentów zweryfikowanych przez komisję rekrutacyjną,

4)      karty obciążeń nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni, mających realizować zajęcia dydaktyczne na danej formie kształcenia,

5)      projekty umów cywilnoprawnych z osobami niezatrudnionymi w uczelni oraz z pracownikami uczelni niebędącymi nauczycielami akademickimi mającymi realizować zajęcia dydaktyczne.

3.    Za prawidłowy przebieg rekrutacji, organizację zajęć i programu kształcenia na studiach podyplomowych lub kursie dokształcającym  odpowiedzialny jest dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej. W przypadku realizowania studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego przez więcej niż jeden wydział lub jednostkę międzywydziałową osobę odpowiedzialną wskazuje prorektor ds. studenckich i kształcenia.

 

§ 7

1.      Studiami podyplomowymi lub kursem dokształcającym kieruje kierownik studiów podyplomowych lub odpowiednio kierownik kursu dokształcającego powoływany przez prorektora ds. studenckich i kształcenia na wniosek dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej  wnioskującej o utworzenie danej formy kształcenia.

2.      Kierownik studiów podyplomowych, kierownik kursu dokształcającego powoływany jest spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziale lub jednostce międzywydziałowej  prowadzącej daną formę kształcenia.

3.      Kierownik studiów podyplomowych lub kierownik kursu dokształcającego realizuje swoje zadania  na podstawie umowy zlecenia.

4.      Kierownik studiów podyplomowych lub kierownik kursu dokształcającego podlega bezpośrednio dziekanowi lub kierownikowi jednostki międzywydziałowej realizującej  daną formę kształcenia.

5.      Do obowiązków kierownika studiów podyplomowych lub kierownika kursu dokształcającego należy nadzór nad przebiegiem rekrutacji, organizacją zajęć, realizacją planu studiów, a w szczególności:

1)      sporządzenie kosztorysu,

2)      złożenie umów, kart obciążeń, organizacji danej formy kształcenia,

3)      racjonalna organizacja zajęć, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz dyscypliną uczestników i prowadzących zajęcia, ustalanie szczegółowych terminów zaliczeń i egzaminów, współpraca z jednostkami organizacyjnymi uczelni zaangażowanymi w obsługę prowadzonych studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego,

4)      aktualizacja kalkulacji kosztów związana m.in. ze zmianą liczby słuchaczy i uczestników,

5)      nadzór terminowości uiszczania opłat za studia podyplomowe lub kurs dokształcający,

6)      złożenie aneksów do umów, kart obciążeń, organizacji zajęć oraz kalkulacji kosztów w przypadku zmian obciążeń dydaktycznych lub zmiany osób prowadzących zajęcia,

7)      złożenie, po zakończeniu studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego rozliczenia finansowego oraz sprawozdania merytorycznego właściwemu dziekanowi lub kierownikowi jednostki międzywydziałowej w terminie 30 dni,

8)      złożenie, po zakończeniu studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego prorektorowi ds. studenckich i kształcenia uprzednio zatwierdzonego przez właściwego dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej według wzoru określonego odrębnym zarządzeniem Rektora.

 

§ 8

1. Zajęcia realizowane na studiach podyplomowych lub kursach dokształcających  przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni wprowadza się do karty indywidualnych obciążeń dydaktycznych (odrębnej dla danej formy kształcenia).

2. Wysokość stawki godzinowej za zajęcia dydaktyczne realizowane na studiach podyplomowych  lub kursie dokształcającym nie może być wyższa niż dwukrotność stawki za godzinę obliczeniową zajęć ponadwymiarowych dla poszczególnych stanowisk obowiązujących w uczelni i nie wyższa niż maksymalne stawki za godzinę ponadwymiarową ustalonej w przepisach rozporządzenia ministra ds. szkolnictwa wyższego w sprawie warunków wynagradzania pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.

3. Zajęcia realizowane przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni na studiach podyplomowych mogą stanowić uzupełnienie części  jego pensum dydaktycznego. Decyzję o zaliczeniu zajęć do pensum podejmuje dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej.

4. Pracownicy uczelni niebędący nauczycielami akademickimi oraz osoby niezatrudnione w uczelni realizują zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych lub kursach dokształcających
w ramach umów cywilnoprawnych.

5. Wynagrodzenia osób, o których mowa w ust. 4 ustalane każdorazowo za zgodą  prorektora ds. studenckich i kształcenia na zasadach określonych w zarządzeniu  rektora w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w ramach umów cywilnoprawnych.

6. Wysokość wynagrodzenia kierownika studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego  określona jest w kosztorysie studiów. Jego wysokość jest uzależniona od rodzaju, liczby  słuchaczy studiów podyplomowych lub uczestników kursu dokształcającego, czasu ich trwania,  systemu oraz  okoliczności ponownego rozpoczęcia kształcenia, tj. czy studia lub kurs organizowane są po raz pierwszy, czy kolejny raz.

7. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6 wynosi maksymalnie 1000 zł za semestr 
w przypadku studiów podyplomowych. Wynagrodzenie dla kierownika kursu dokształcającego jest zależne od wymiaru godzinowego kursu wynosi:

1) do 30 godzin – 400 zł,

2) od 30 do 60 godzin – 600 zł,

3) powyżej 60 godzin – 800 zł.

8.      Wypłata wynagrodzenia za kierowanie kursem dokształcającym i ostatnim semestrem studiów podyplomowych dokonywana jest po wykonaniu czynności, o których mowa w § 7 ust. 5 pkt 7 i 8  o czym  winna stanowić umowa cywilnoprawna zawierana z kierownikiem. 

9. Dokumentacja i obsługa techniczna studiów podyplomowych lub kursów dokształcających jest prowadzona przez pracowników właściwych komórek organizacyjnych.

10. Koszty prowadzenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających w zakresie obsługi administracyjnej, technicznej i eksploatacji pomieszczeń ujęte są w kosztach pośrednich.

 

§ 9

Dokumentację dotyczącą przebiegu studiów podyplomowych i kursów oraz ich archiwizację prowadzą dziekanaty wydziałów i sekretariaty jednostek oraz Dział Nauczania.

 

§ 10

1. Prawa i obowiązki słuchacza studiów podyplomowych  związane z tokiem tych studiów określa regulaminu studiów podyplomowych uchwalony przez Senat.

2. Prawa i obowiązki uczestnika danego kursu dokształcającego związane z tokiem danego kursu określa regulamin kursu dokształcającego określony odrębnymi przepisami.

 

§ 11

1. Absolwentom studiów podyplomowych wydaje się świadectwa ukończenia studiów według wzoru określonego odrębnymi przepisami.

2. Absolwenci kursów dokształcających uzyskują świadectwo ukończenia kursu według wzorów określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 12

1. Kształcenie na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach jest odpłatne.

2. Zasady ustalania wysokości  odpłat za studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia, jak również zasady wnoszenia tych opłat reguluje odrębna uchwała w sprawie regulaminu odpłatności za zajęcia dydaktyczne, opłat związanych z tokiem studiów oraz odpłatności za inne formy kształcenia w uczelni.

 

§ 13

W przypadku, w którym studia podyplomowe i kursy dokształcające organizowane są na zamówienie zewnętrznego zleceniodawcy rektor może zastosować rozwiązania inne zasady niż określone w niniejszym zarządzeniu jeżeli wymagają tego potrzeby zleceniodawcy, o ile nie wykraczają one poza uregulowania prawne wynikające z przepisów określających zadania i cele kształcenia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających.

 

§ 14

Traci moc zarządzenie nr 89/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających.

 

§ 15

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. W odniesieniu do studiów podyplomowych i kursów dokształcających utworzonych przez prorektora ds. studenckich i  kształcenia przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-01-18
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-01-20 12:53:02
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-19 14:44:38

Liczba wyświetleń strony: 2017

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka