Zarządzenie Nr 97/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 września 2017 roku

 

w sprawie organizacji nauczania języków obcych w Uniwersytecie Jana

Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm. ) i § 69 ust. 3 pkt 5) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

I.                Przepisy ogólne

 

§1 

 

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1)   Uniwersytecie - należy przez to rozumieć: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

2)   SJO - należy przez to rozumieć: jednostkę międzywydziałową - Studium Języków Obcych, prowadzące w Uniwersytecie działalność dydaktyczną, polegającą na nauce języków obcych w ramach lektoratów oraz realizującą uniwersytecką strategię nauczania języków obcych. Studium Języków Obcych prowadzi działalność, o której mowa w zdaniu poprzednim,  także w Filii w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Wydziale Zamiejscowym w Sandomierzu na zasadzie organizacyjnej i finansowej odrębności.

 

§2

 

1.      SJO prowadzi w Uniwersytecie naukę języków nowożytnych na poziomach określonych standardami przedstawionymi w dokumencie Rady Europy Europejski System Opisu Kształcenia Językowego nazywanym w dalszej części ESOKJ.

2.      SJO prowadzi w Uniwersytecie na niektórych kierunkach, zgodnie z programem danego kierunku studiów, naukę języka łacińskiego.

3.      Kierownik SJO jest odpowiedzialny w szczególności za:

1)     organizację nauczania języków obcych w Uniwersytecie;

2)     jakość prowadzonych lektoratów;

3)     obsadę kadrową lektoratów ustalaną w porozumieniu z dziekanami poszczególnych wydziałów.

4.      Grupy językowe w UJK w Kielcach organizowane są w oparciu o kolejność zgłaszania się studentów do grup lektoratowych, przy uwzględnieniu odrębnych przepisów dotyczących liczebności grup lektoratowych oraz możliwości kadrowych SJO.

5.      Pierwszeństwo w przydzieleniu do grupy lektoratowej mają studenci, dla których lektorat
z danego języka jest obowiązkowy, zgodnie z programem kształcenia. 

 

                                                         II.         Zadania Studium Języków Obcych

 

§3

 

1.      SJO prowadzi naukę języków obcych na studiach wyższych oraz dokonuje weryfikacji biegłości językowej studentów, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

2.      SJO przeprowadza w Uniwersytecie egzaminy potwierdzające znajomość języka obcego,  niezbędne do odbywania staży i praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

3.      SJO przeprowadza w Uniwersytecie egzaminy dla doktorantów i osób zdających egzaminy doktorskie, potwierdzające znajomość języka obcego.

4.      SJO posiada status Centrum Egzaminacyjnego TELC i uprawnienia do przeprowadzania egzaminów międzynarodowych na poziomach określonych standardami ESOKJ.

5.      SJO organizuje odpłatne kursy językowe, w których mogą uczestniczyć studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studenci magisterskich studiów uzupełniających, słuchacze studiów podyplomowych, doktoranckich, pracownicy Uniwersytetu oraz inne osoby. Nauka na odpłatnych kursach dokształcających odbywa się na wszystkich poziomach określonych standardami ESOKJ.

 

 III. Organizacja nauczania języków obcych

 

§4

 

Nauka języków obcych w Uniwersytecie odbywa się w ramach zajęć językowych (lektoratów).

 

§5

 

1.    Nauka języków obcych na lektoratach na studiach stacjonarnych jest bezpłatna.

2.    Opłata za lektoraty na studiach niestacjonarnych jest zawarta w opłacie za tę formę studiów.

 

§6

 

1.    Student ma prawo wyboru języka w ramach lektoratów realizowanych przez SJO, chyba że obowiązujące w UJK programy kształcenia dla danego kierunku stanowią inaczej. 

2.    Nauczyciele akademiccy SJO udzielają konsultacji językowych studentom, pełniąc dyżury  w wymiarze co najmniej dwóch godzin tygodniowo w czasie trwania zajęć dydaktycznych oraz podczas sesji egzaminacyjnej i poprawkowej.

 

§7

 

1.      Nauka na lektoratach odbywa się w systemie semestralnym, według autorskich ramowych programów nauczania, opracowanych przez nauczycieli akademickich, prowadzących lektorat 
z danego języka, w oparciu o ujednolicone karty przedmiotów z uwzględnieniem efektów kształcenia założonych w ESOKJ.

2.      Autorskie programy nauczania, o których jest mowa w ust. 1, uwzględniają przygotowanie studentów do korzystania z literatury specjalistycznej w języku obcym związanej z danym kierunkiem studiów. Autorskie programy nauczania zatwierdza kierownik SJO lub jego zastępca.

3.      Nadzór merytoryczny nad jakością nauczania sprawuje Kierownik SJO. 

 

§8

 

1.      Minimalną liczbę godzin przewidzianych na naukę na lektoracie regulują odrębne przepisy. 

2.      Rady wydziałów mają prawo do zwiększenia w planach studiów liczby godzin przeznaczonych na naukę języka w ramach lektoratu ponad minimum, o którym mowa w ust. 1.

3.      Rady wydziałów, w porozumieniu z kierownikiem SJO, mają prawo wprowadzić do planów studiów dodatkowy lektorat.

4.      Liczbę studentów w grupie uczestniczącej w lektoracie określa zarządzenie Rektora.

§9

 

1.      Lektoraty na studiach stacjonarnych odbywają się w ramach wydziałów dla studentów różnych kierunków, w grupach utworzonych według poziomów biegłości językowej, określonych standardami ESOKJ .Kwalifikacja studentów do grup na określonych poziomach, zgodnie z ESOKJ, dokonywana jest na podstawie wyników procentowych części pisemnej egzaminu z języka obcego, uzyskanych na nowej maturze.

2.      Osoby, które:

1)       zdawały egzamin z języka obcego na starej maturze,

2)       nie zdawały danego języka na maturze i posiadają jedynie ocenę z tego języka na świadectwie ukończenia szkoły średniej, 

3)       chcą uczestniczyć w lektoracie z danego języka na poziomie wyższym, niż wynika to  
z rezultatu pisemnej części egzaminu maturalnego lub oceny uzyskanej z tego języka na świadectwie ukończenia szkoły średniej

 są kwalifikowane do grupy językowej na podstawie testów poziomujących. Od kwalifikacji na podstawie testów poziomujących można odstąpić w przypadku, gdy liczba chętnych do grupy lektoratowej jest równa lub niższa od liczby miejsc w tej grupie. 

3.      Warunkiem ukończenia studiów jest opanowanie języka obcego wskazanego w efektach kształcenia jako reprezentatywnego dla danego kierunku studiów na poziomie B2 według standardu określonego w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

4.      Dopuszcza się do kwalifikacji studentów do grup językowych, według następujących progów procentowych:

 

Matura podstawowa

Matura rozszerzona

30%-60%:      poziom B1

30%- 50%:     poziom B1

61%-100%:    poziom B2

 51%-100%:    poziom B2

 

5.      Kształcenie językowe w grupie o poziomie niższym niż B2 zawiera elementy poziomu B2 w semestrze III lub IV i kończy się osiągnięciem efektów na poziomie B2.

6.      W przypadkach szczególnych (dysfunkcje, przewlekle choroby itp.) studenci mogą być objęci indywidualnym programem nauczania oraz stosowną procedurą egzaminacyjną. Szczegółowe zasady wprowadzania i stosowania alternatywnych rozwiązań wobec studentów niepełnosprawnych stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu studiów.

7.      Lektoraty na studiach stacjonarnych organizowane są na danym wydziale w jednym dniu tygodnia, wyznaczonym przez dziekana wydziału dla wszystkich grup lektoratowych.  W przypadku przeszkód organizacyjnych dziekan wydziału może wyrazić zgodę na organizowanie lektoratów w więcej niż jednym dniu tygodnia.

8.      Na wniosek kierownika SJO dziekani właściwych wydziałów mogą wyrazić zgodę na utworzenie w ramach kilku wydziałów łączonych grup lektoratowych, utworzonych według poziomów znajomości języka.

 

§10

 

1.      Lektoraty na studiach niestacjonarnych organizowane są w ramach wydziałów dla studentów różnych kierunków według poziomów biegłości językowej określonych standardami ESOKJ.

2.      Kwalifikowanie do grup językowych na studiach niestacjonarnych odbywa się na zasadach określonych w § 9 ust. 1, 2 i 4.

3.      Przepis § 9 ust. 3 i ust.4 stosuje się odpowiednio.

4.      Lektoraty na studiach niestacjonarnych odbywają się podczas zjazdów organizowanych
w terminach wspólnych dla kierunków danego wydziału. W przypadku zaistnienia przeszkód organizacyjnych dziekan może wyrazić zgodę na prowadzenie lektoratu na studiach niestacjonarnych w ramach jednego kierunku.

 

 §11

 

1.        Student studiów pierwszego stopnia/jednolitych studiów magisterskich studiujący równocześnie na dwóch kierunkach studiów realizuje lektorat na jednym ze studiowanych kierunków lub realizuje dwa różne lektoraty według własnego wyboru.

2.        Student studiów pierwszego stopnia/jednolitych studiów magisterskich rozpoczynający naukę na kolejnym kierunku studiów nabywa uprawnienia do przeniesienia osiągnięć z zaliczonego/zaliczonych semestru/ów. Zasada, o której mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy studentów, którzy zostali skreśleni z listy studentów i ponownie zostali przyjęci na studia w drodze rekrutacji. Decyzję o uznaniu osiągnięć podejmuje Kierownik SJO na wniosek studenta. Wpisu do indeksu dokonuje prowadzący zajęcia.

3.        Student rozpoczynający naukę na drugim lub kolejnym kierunku na studiach drugiego stopnia lub rozpoczynający naukę równocześnie na dwóch kierunkach na studiach drugiego stopnia nie może zostać zwolniony z zajęć i jest zobowiązany do realizowania nauki języka obcego w ramach specjalistycznych warsztatów językowych na poziomie B2+ zgodnie z programem kształcenia
 i planem studiów drugiego kierunku.

§12

 

1.      Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia ma obowiązek uzyskać efekty kształcenia w zakresie umiejętności językowych, - na poziomie minimum B2, zgodnie z wymaganiami ESOKJ, chyba że obowiązujące w UJK programy kształcenia dla danego kierunku stanowią inaczej.

2.      Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego  stopnia ma obowiązek uzyskać efekty kształcenia w zakresie umiejętności językowych, właściwych dla danego kierunku studiów - na poziomie B2+, zgodnie z wymaganiami ESOKJ.

3.      Student jednolitych studiów magisterskich ma obowiązek uzyskać efekty kształcenia w zakresie umiejętności językowych, właściwych dla danego kierunku studiów, na poziomie B2+, chyba że obowiązujące w UJK programy kształcenia dla danego kierunku stanowią inaczej.

4.      Student studiów trzeciego stopnia winien posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w środowisku naukowym i zawodowym.

 

§13

 

1.      Student studiów pierwszego stopnia po ukończeniu cyklu kształcenia językowego przystępuje do egzaminu końcowego z języka obcego na poziomie wskazanym w § 12.

2.      Student jest zobowiązany do złożenia egzaminu w sesji przypadającej bezpośrednio po ostatnim semestrze kończącym lektorat.

3.      Do złożenia egzaminu z języka obcego oraz do ewentualnego poprawkowego egzaminu stosuje się odpowiednie przepisy Regulaminu studiów. 

4.      Student, który złożył egzamin z języka w UJK w Kielcach, otrzymuje wpis do karty okresowych osiągnięć/indeksu  z zaznaczeniem poziomu biegłości językowej.

 

 

§14

 

1.      Student studiów drugiego stopnia po ukończeniu cyklu kształcenia językowego przystępuje do egzaminu z języka obcego jeśli przewiduje to program studiów.

2.      Student jest zobowiązany do złożenia egzaminu w sesji przypadającej bezpośrednio po ostatnim semestrze kończącym lektorat.

3.      Do złożenia egzaminu, o którym mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednie przepisy Regulaminu studiów.

 

§15

 

1.      Student jednolitych studiów magisterskich po zakończeniu cyklu kształcenia językowego przystępuje do egzaminu z języka obcego jeśli przewiduje to program studiów. Student jest zobowiązany do złożenia egzaminu w sesji przypadającej bezpośrednio po ostatnim semestrze kończącym lektorat.

2.      Do złożenia egzaminu, o którym mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednie przepisy Regulaminu studiów.

 

§16

 

1.        Student, który posiada zewnętrzny certyfikat znajomości języka obcego lub inny dokument poświadczający znajomość języka, na poziomie wskazanym w § 12 lub poziomie wyższym, może być na swój wniosek zwolniony z lektoratu na studiach pierwszego stopnia lub końcowego egzaminu z języka obcego. Zgodę na zwolnienie z lektoratu lub końcowego egzaminu z języka obcego udziela Kierownik SJO, na podstawie wniosku studenta złożonego w terminie: 

1)      zwolnienie z lektoratu –  do 30 dni po rozpoczęciu semestru, w którym student rozpoczyna naukę języka obcego;

2)      zwolnienie z egzaminu z języka obcego – do końca semestru poprzedzającego semestr,
w którym student przystępuje do egzaminu z języka obcego w SJO. 

2.        Listę certyfikatów i innych dokumentów poświadczających znajomość języka, zwalniających 
z lektoratu lub/i końcowego Egzaminu z języka obcego, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

V. Przepisy końcowe

 

§17

 

1.      Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 75/2013 z dnia 10 października 2013r.  w sprawie organizacji nauczania języków obcych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach,
z  zastrzeżeniem ust. 2 .

2.      Studenci  którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 oraz w roku akademickim 2016/2017 mają prawo przystąpić do egzaminów  certyfikacyjnych na zasadach określonych 
w zarządzeniu, o których mowa w ust. 1 oraz zarządzeniu Nr 74/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 października 2013 roku w sprawie zadań Uczelnianej Komisji ds. Certyfikacji Biegłości Językowej oraz organizacji egzaminów certyfikacyjnych
w Uczelni.

 

§18

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2017r. 

 
 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-10-11 11:17:15
Data aktualizacji:2017-12-19 08:42:06

Liczba wyświetleń strony: 1786

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka