Zarządzenie nr 88/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z  dnia 11 września 2017 roku

w sprawie wprowadzenia wzoru sprawozdania kierownika studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podst. art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), § 69 ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 36 pkt 7 Regulaminu studiów doktoranckich, wprowadzonego uchwałą nr 32/2017 z dn. 30 marca 2017 r.  zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

  1. Kierownicy studiów doktoranckich mają obowiązek przedstawiać prorektorowi właściwemu do spraw kształcenia, za pośrednictwem dziekana wydziału, sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich.
  2. Sprawozdanie należy składać po zakończeniu każdego roku akademickiego, w terminie do dn. 1 października, odrębnie dla każdej z form prowadzonych studiów, według załączonego wzoru.
  3. Wprowadza się jako obowiązujący wzór Sprawozdania kierownika studiów doktoranckich, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-09-13 11:15:48
Data aktualizacji:2017-09-18 08:30:17

Liczba wyświetleń strony: 1243

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka