Zarządzenie Nr 34/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) oraz § 69 ust. 3 pkt 8) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienionego zarządzeniem Nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku, zarządzeniem Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 3 lutego 2014 roku, zarządzeniem Nr 84/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 listopada 2015 roku, zarządzeniem Nr 88/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 roku, zarządzeniem Nr 6/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 lutego 2016 roku, zarządzeniem Nr 24/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 maja 2016 roku, zarządzeniem Nr 54/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 września 2016 roku oraz zarządzeniem Nr 107/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. dodaje się § 101 w brzmieniu:

„Jednostkami administracyjnymi działającymi w ramach administracji centralnej, które podlegają prorektorowi ds. medycznych są:

 1. Sekretariat Prorektora,
 2. Dział Infrastruktury Medycznej.”.
 1. dodaje się § 591 w brzmieniu:

,,Jednostki administracyjne podporządkowane

prorektorowi ds. medycznych

§ 59¹

Dział Infrastruktury Medycznej zabezpiecza infrastrukturalnie Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu na potrzeby realizowanych przez niego zadań w zakresie niezastrzeżonym
do kompetencji innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w szczególności:

 1. planuje rozwój infrastruktury Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, ze szczególnym uwzględnieniem aparatury badawczej i pomocy dydaktycznych,
 2. odpowiada za rozwój i rozbudowę infrastruktury Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, ze szczególnym uwzględnieniem aparatury badawczej i pomocy dydaktycznych,
 3. prowadzi obsługę merytoryczną i administracyjną zadań, związanych z rozbudową i wyposażeniem obiektów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu,
 4. wspomaga odpowiednie jednostki organizacyjne Uniwersytetu w zarządzaniu obiektami Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz utrzymywaniu ich stanu technicznego w stanie niepogorszonym,
 5. prowadzi obsługę dyspozytorską oraz koordynuje, nadzoruje, planuje i rozlicza zadania wykonywane przez podmioty zewnętrzne realizujące usługi z zakresu obsługi ciepłowniczo-hydraulicznej, elektroenergetycznej, zapewnienia eksploatacji gazów medycznych,
 6. uzgadniania dokumentacje techniczną i projektową w zakresie realizowanym przez Dział,
 7. zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie laboratoriów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu,
 8. prowadzi wszystkie sprawy związane z kompleksowym zarządzaniem aparaturą badawczą i pomocami dydaktycznymi Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu,
 9. czuwa nad stanem technicznym aparatury badawczej i pomocy dydaktycznych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu,
 10. organizuje i prowadzi sprawy dotyczące serwisowania aparatury badawczej i pomocy dydaktycznych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu,
 11. prowadzi ewidencje znajdującej się w pomieszczeniach Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu aparatury badawczej oraz pomocy naukowej.
 12. opracowuje i aktualizuje dokumentację techniczną realizowanych działań,
 13. bierze udział w pracach koncepcyjnych i przygotowawczych założeń i dokumentacji odzwierciedlającej założenia w zakresie infrastruktury Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, ze szczególnym uwzględnieniem aparatury badawczej i pomocy dydaktycznych,
 14. udziela wsparcia administracyjno-technicznego prorektorowi ds. medycznych w realizacji zadań lezących w jego kompetencjach.”.

 

§ 2

 1. W zarządzeniu Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienionym zarządzeniem Nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku, zarządzeniem Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 3 lutego 2014 roku, zarządzeniem Nr 84/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 listopada 2015 roku, zarządzeniem Nr 88/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 roku, zarządzeniem Nr 6/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 lutego 2016 roku, zarządzeniem
  Nr 24/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 maja 2016 roku, zarządzeniem Nr 54/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  z dnia 1 września 2016 roku oraz zarządzeniem Nr 107/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 grudnia 2016 r dotychczasowe załączniki nr 2 i 4 zastępuje się nowymi załącznikami nr 2 i 4.
 2. Nowe załączniki nr 2 i 4, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-03-23
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-03-24 10:58:41
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-19 14:59:06

Liczba wyświetleń strony: 1792

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka