Zarządzenie Nr 57/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 10 lipca 2019 roku

 

zmieniające Zarządzenie Nr 101/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie kosztów pośrednich przy realizacji prac naukowo-badawczych i innych

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) oraz art. 407 ust. 2  Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§1

 

W zarządzeniu Nr 101/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie kosztów pośrednich przy realizacji prac naukowo-badawczych
i innych wprowadza się poniższe zmiany:

 1.  § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wysokość kosztów pośrednich w zakresie działalności statutowej, o której mowa w art. 11 ust 1 pkt 3 Ustawy  prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U
z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) ustala się w wysokości 20% kosztów bezpośrednich poniesionych na tę działalność z subwencji, o której mowa w art. 365 pkt 2) wyżej wymienionej ustawy).”

 1. § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. „Naliczone koszty pośrednie, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego zarządzenia zwiększają limity kosztów ogólnego zarządu włączając budynki.
 2. Naliczone koszty pośrednie, o których mowa w  § 2 ust. 2 i 3 zarządzeniu Nr 101/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 20 grudnia 2016 roku
  w sprawie kosztów pośrednich przy realizacji prac naukowo-badawczych i innych w 50% przeznaczone są na zwiększenie limitów kosztów jednostek realizujących projekt i w 50 % na zwiększenie limitów kosztów ogólnego zarządu włączając budynki.
 3. W przypadku projektów naukowo-badawczych finansowanych ze środków pochodzących  z innych źródeł niż subwencja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o ile umowa
  o finansowanie projektu nie stanowi inaczej, dziekan jednostki organizacyjnej, w której realizowany jest projekt, uzgadnia z kierownikiem tego projektu wydatkowanie 25 % naliczonych kosztów pośrednich. Pozostałe 75% naliczonych kosztów pośrednich przeznaczone jest na zwiększenie limitu kosztów w wysokości:
 • 50% - wydział realizujący projekt ( z czego wydatkowanie 30% z tego limitu dziekan zobowiązany jest uzgodnić z dyrektorem instytutu),
 • 50% - ogólny zarząd włączając budynki.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą począwszy od roku obrotowego 2019.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-07-15 12:57:43
Data aktualizacji:2019-07-15 12:57:44

Liczba wyświetleń strony: 979

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka