Zarządzenie Nr 108/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 27 listopada 2012 roku

 

 

w sprawie  Regulaminu Zajęć Fakultatywnych z Matematyki i Fizyki realizowanych w ramach projektu „Edukacja dla rynku pracy”
nr POKL.04.01.01-00-290/10

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 86 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§1

 

 Wprowadza się Regulamin Zajęć Fakultatywnych z Matematyki i Fizyki  realizowanych w ramach projektu „Edukacja dla rynku pracy” nr POKL.04.01.01-00-290/10 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjały dydaktycznego uczelni, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

§2

 

Zajęcia fakultatywne prowadzone będą na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym i Wydziale Zarządzania i Administracji dla kierunków, które w programie studiów mają przedmiot matematyka lub fizyka.

§ 3

 

 Regulamin, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

 § 4

 

Traci moc zarządzenie Nr 76/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie Regulaminu Zajęć Fakultatywnych z Matematyki i Fizyki realizowanych w ramach projektu „Edukacja dla rynku pracy” nr POKL.04.01.01-00-290/10.

 

 

 § 5

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2012/2013.

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-12-12 09:40:22
Data aktualizacji:2013-01-07 07:34:03

Liczba wyświetleń strony: 1266

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka