Zarządzenie Nr 114/2012

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 18 grudnia 2012 roku

w sprawie pokrycia kosztów opłat za studiowanie na drugiej specjalności w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy (POKL.04.01.01-00-290/10)

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

 

1.        Pokrywa się ze środków projektuEdukacja dla rynku pracy (POKL.04.01.01-00-290/10) koszty opłat należnych od studentów za studiowanie na drugich specjalnościach (zajęcia specjalnościowe) tj.

1)      na specjalności ekonomika hotelarstwa i obsługa ruchu turystycznego na  kierunku ekonomia prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Administracji,

2)      na specjalności redakcyjno-wydawniczej na kierunku filologia polska  prowadzonym na Wydziale Humanistycznym,

3)      na specjalności translatoryka na kierunku filologia polska prowadzonym na Wydziale Humanistycznym.

2.        Warunkiem pokrycia kosztów opłat należnych od studenta, o których mowa w ust. 1 jest złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie Edukacja dla rynku pracy (POKL.04.01.01-00-290/10), stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.        Studenci, którzy zawarli umowę z Uczelnią o odpłatności za zajęcia, zawierają aneksy do tych umów, których wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4.        Pokrycie kosztów opłat określonych w niniejszym zarządzeniu dotyczy roku akademickiego 2012/2013 i 2013/2014.

§ 2

 

1.        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.        Aneksy, o których mowa w § 1 ust. 4 zostaną zawarte do dnia 31 grudnia 2012 roku.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-12-21 13:24:05
Data aktualizacji:2013-01-07 10:14:46

Liczba wyświetleń strony: 1503

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka