Zarządzenie  Nr    85/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 września 2012r. 

w sprawie zmiany metodyki obliczenia i zasad oddelegowania kosztów zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych realizowanych w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)

 

 

Na podstawie art. 66 ust.  2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu, co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 81/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 października 2011r., wprowadza się nastepujące zmiany:

 

1)        § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Oddelegowanie ma zastosowanie od pierwszego miesiąca wdrożenia projektu w równych ratach (częściach) miesięcznych na okres danego roku akademickiego, za zastrzerzeniem ust. 3a”

 

2)        w  § 1 po ust.3 dodaje się ustęp 3a w brzmieniu:

 

„3a. Oddelegowanie w przypadku projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, następuje od pierwszego miesiąca wdrożenia projektu w równych ratach (częściach) miesięcznych na okres danego roku akademickiego z podziałem na semestr letni i zimowy zgodnie z organizacją studiów i procedurą finansowania studiów przez Beneficjenta Systemowego (Ministerstwo Zdrowia)”.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2012r.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:26:27

Liczba wyświetleń strony: 1259

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka