Zarządzenie Nr 8/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 1 lutego 2012 roku

 

w sprawie warunków użyczania doktorantom realizującym badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane składników majątkowych nabytych przez Uniwersytet ze środków finansowych przyznanych przez ministra właściwego do spraw nauki na działalność statutową

 

Na podstawie art. 66 ust.2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. nr 164, poz.1365 ze zmianami)  oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego    
w Kielcach, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.    Zarządzenie reguluje zasady użyczania doktorantom – realizującym badania naukowe składników majątkowych nabytych przez Uniwersytet ze środków finansowych przyznanych przez ministra właściwego do spraw nauki.

2.    Zarządzenia nie stosuje się wobec doktorantów będących jednocześnie pracownikami Uniwersytetu. Zasady udostępniania składników majątkowych doktorantom będącym jednocześnie pracownikami Uniwersytetu regulują przepisy dotyczące pracowników.

 

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1)          Uniwersytecie – należy przez to rozumieć: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

2)          doktorancie – należy przez to rozumieć uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych przez Uniwersytet,

3)          badaniach naukowych – należy przez to rozumieć: badania podstawowe, badania stosowane               i badania przemysłowe realizowane przez doktorantów w ramach projektów badawczych finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym.

4)          pracach rozwojowych – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług realizowane przez doktorantów
w ramach projektów badawczych finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym

5)          składnikach majątkowych – należy przez to rozumieć: sprzęt komputerowy, aparaturę naukową
oraz inne urządzenia i przedmioty niezbędne do wykonania badań naukowych, stanowiące własność Uniwersytetu, nabyte ze środków finansowych przyznanych przez ministra właściwego ds. nauki na działalność statutową;

6)          użyczeniu – należy przez to rozumieć: umowę, na mocy której Uniwersytet zezwala doktorantowi przez czas oznaczony bezpłatnie używać oddany mu w tym celu składnik majątkowy,

7)          kierowniku jednostki organizacyjnej – należy przez to rozumieć: dyrektora instytutu, kierownika jednostki międzywydziałowej,

 

§ 3

Warunkiem użyczenia składnika majątkowego doktorantowi realizującemu projekt badawczy w ramach badań naukowych lub prac rozwojowych jest:

1)      specyfika badań naukowych lub prac rozwojowych wymagająca ich realizacji poza Uniwersytetem.

2)      pisemny wniosek do kierownika jednostki organizacyjnej, o użyczenie składnika majątkowego,

3)      uzyskanie pisemnej zgody kierownika jednostki organizacyjnej na użyczenie składnika majątkowego,

4)      zawarcie umowy z Uniwersytetem o użyczenie składnika majątkowego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 4

Użyczenie składnika majątkowego doktorantowi spełniającemu warunki, o których mowa w § 3 polega na umożliwieniu korzystania z tego składnika w celu realizacji projektu badawczego poza Uniwersytetem.

 

 

§ 5

1.    Umowa użyczenia składnika majątkowego jest zawierania na czas oznaczony, nie dłużej jednak niż na rok.

2.    Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 doktorant zobowiązany jest zwrócić przedmiot umowy użyczenia w stanie nie pogorszonym.

3.    W przypadku nie ukończenia projektu badawczego w terminie, o którym mowa w ust. 1 doktorant może wystąpić z wnioskiem o kolejne udostępnienie składnika majątkowego, przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

4.    Wydanie użyczonego składnika majątkowego oraz jego zwrot potwierdzane jest dokumentami księgowymi, których wzory stanowią odpowiednio  załączniki nr  2  i  3  do  niniejszego zarządzenia.

 

§ 6

1.    Doktorant jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

2.    Doktorant jest także odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenia składnika majątkowego oddanego mu do używania, jeżeli używa go w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub
z przeznaczeniem rzeczy.

3.    W przypadku utraty lub uszkodzenia składnika majątkowego doktorant jest obowiązany do pokrycia wyrządzonej szkody. Górną granicę odpowiedzialności doktoranta w tym wypadku  stanowi cena zakupu ustalona na podstawie faktury zakupu wystawionej dla  Uniwersytetu.

4.    Granica odpowiedzialności, ustalona zgodnie z ust. 2 jest niezmienna przez cały okres każdego użyczenia danego składnika majątkowego.

5.    Doktorant nie jest odpowiedzialny za zużycie składnika majątkowego będące wynikiem prawidłowego używania.

6.    Przez czas trwania umowy doktorant ponosi wszelkie koszty korzystania z użyczonego składnika majątkowego.

7.    W wypadku zwłoki w zwrocie składnika majątkowego doktorant obowiązany jest uiścić opłatę z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu umowy, o ile przewiduje to umowa użyczenia.

 

§ 7

1.    Doktorant może używać składnika majątkowego tylko w zgodzie z jego przeznaczeniem.

2.    Doktorant nie może oddawać składnika majątkowego do używania lub w najem osobom trzecim ani prowadzić przy jego pomocy działalności komercyjnej.

3.    Doktorantowi, któremu udostępniono składnik majątkowy w postaci sprzętu komputerowego nie wolno instalować na nim żadnego oprogramowania bez zgody właściwego administratora systemów informatycznych .

4.    W przypadku naruszenia obowiązków określonych w ustępie 1, 2 i 3 kierownik jednostki organizacyjnej może zażądać zwrotu użyczonego składnika wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.

5.    Zwrot składnika majątkowego w trybie przepisu ust. 4  skutkuje możliwością    wykorzystania go przez doktoranta do realizacji projektu badawczego jedynie na terenie Uniwersytetu.

 

§ 8

1.      Kierownik jednostki organizacyjnej ma prawo do kontroli użyczonego składnika majątkowego przy udziale zainteresowanego doktoranta. Doktorant zobowiązany jest udostępnić składnik majątkowy celem kontroli po uprzednim pisemnym powiadomieniu go o terminie kontroli z 3-dniowym wyprzedzeniem.

2.      W przypadku stwierdzenia, w wyniku kontroli, nieprawidłowości w korzystaniu z użyczonego składnika majątkowego lub w przypadku nie udostępnienia składnika majątkowego do kontroli, kierownik jednostki organizacyjnej może zażądać jego zwrotu wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.

3.      Przepis § 7 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

 

§ 9

Doktorant zwraca niezwłocznie – nie dłużej jednak niż w ciągu trzech dni – użyczony składnik majątkowy w przypadku zakończenia realizacji projektu badawczego lub utraty statusu doktoranta.

 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 02:56:55

Liczba wyświetleń strony: 1436

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka