Zarządzenie Nr 104/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 15 listopada 2012 roku

 

w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktorskich

                                                                                                                                               

 

Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, art. 22 ustawy
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz. U. Nr 160, poz. 956) zarządza się,
co następuje:

  

§1

 

W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadza się Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§2

 

Traci moc zarządzenie nr 78/2011 rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 24 października 2011 roku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktorskich.
 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 01:27:18

Liczba wyświetleń strony: 1197

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka