Traci moc na podstawie zarządzenia nr 101/2016

 

Zarządzenie Nr 102/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 9 listopada 2012 roku

 

w sprawie określenia kosztów pośrednich oraz zysku przy realizacji prac
naukowo-badawczych i innych

 

 

Na podstawie art.66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz 1365 ze zm.) i § 69 ust.2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

 

§1

 

1.        Koszty działalności badawczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, których nie można zaliczyć do kosztów bezpośrednich działalności stanowią koszty pośrednie.

2.        Uczelnia stosuje narzut ustalony metodą uproszczoną i obejmuje on koszty ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją projektu.

 

§2

 

1.        Wysokość narzutu dla zadań w zakresie działalności statutowej ustala się w wysokości 15% kosztów bezpośrednich projektu.        

2.        Wysokość narzutu przy realizacji:

1)    badań podstawowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki,

2)    programów badań i prac rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,

3)    programów i przedsięwzięć ustanowionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

4)    pozostałych programów badawczych i przedsięwzięć,

ustala się w wysokości 30% wartości projektu, o ile wytyczne nie stanowią inaczej.

3.        Wysokość narzutu przy realizacji prac naukowych na zlecenie podmiotów zewnętrznych ustala się w wysokości 20% wartości kosztów bezpośrednich projektu.

4.        Wysokość narzutu przy realizacji pozostałych prac na zlecenie podmiotów zewnętrznych ustala się  w wysokości 15% wartości kosztów bezpośrednich projektu.

5.        Zakup aparatury jest zwolniony z narzutu.

 

§3

 

Naliczony narzut w 70 % przeznaczony jest na zwiększenie limitów kosztów jednostek budżetujących realizujących projekt a 30 % na zwiększenie limitów kosztów ogólnego zarządu.

 

§4

 

1.        Wysokość zysku przy sprzedaży pozostałych prac na zlecenie podmiotów zewnętrznych ustala się w wysokości nie mniej niż 5% wartości umowy.

2.        Naliczony zysk w 70% przeznaczony jest na zwiększenie limitów kosztów jednostek budżetujących, które zlecenia realizowały a w 30 % na zwiększenie limitów kosztów ogólnego zarządu.

 

 

§5

 

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr  25/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie określenia wysokości kosztów Uczelni w badaniach naukowych finansowanych ze środków pochodzących z ministerstwa właściwego ds. nauki.

 

§6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2016-12-21 13:34:59

Liczba wyświetleń strony: 1495

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka