traci moc na podstawie zarządzenia nr 29/2013

arządzenie Nr 28/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 19  kwietnia 2012 roku

 

w sprawie zmiany obowiązującego w Uczelni wzoru o warunkach i zasadach  odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach
 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 i 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje: 

 

§ 1

 

1.      W załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 16/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach
i zasadach  odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach,
dotychczasową treść § 10 ust. 5 zastępuje się treścią
w brzmieniu:

 

„5. Umowa ulega rozwiązaniu także w przypadku skreślenia z listy studentów. W przypadku,
o którym mowa w tym punkcie umowa ulega rozwiązaniu z dniem, w którym decyzja
o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna.”

 

2.      Po uwzględnieniu zmiany wynikającej z ust. 1, wprowadza się nowy wzór umowy
o warunkach i zasadach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-05-23 08:16:25

Liczba wyświetleń strony: 1621

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka