traci moc na podstawie zarządzenia nr 45/2013

Zarządzenie nr 20/2012

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 marca 2012 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uczelni

 

            Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym       (Dz.U. nr 164, poz.1365 ze zmianami) oraz § 69 ust. 3 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na wniosek Kanclerza zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie organizacyjnym Uczelni stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej z dnia 21 grudnia 2007 roku zmienionym zarządzeniem nr 56/2008 z dnia 5 listopada 2008 roku, zarządzeniem nr 7/2010 z dnia 1 lutego 2010 roku, zarządzeniem nr 50/2010 z dnia 1 września 2010 roku, zarządzeniem nr 59/2010 z dnia 27 września 2010 roku, nr 77/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku, zarządzeniem nr 3/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku, zarządzeniem nr 28 z dnia 21 kwietnia 2011 roku, zarządzeniem nr 51/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku, zarządzeniem nr 62/2011 z dnia 12 września 2011 roku i zarządzeniem nr 1/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku,  wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 10 w ust. 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu :

„2)  Dział Infrastruktury Teleinformatycznej

2)      w § 10 w ust. 1 dodaje się punkt 2a, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2a) Dział Aplikacji i Wsparcia Informatycznego”,

3)      w § 10 ust. 2 skreśla się pkt 2,

4)      dodaje się § 63a w następującym brzmieniu:                                                          

 

㤠63a

Do obowiązków Działu Infrastruktury Teleinformatycznej należy zapewnienie funkcjonowania i rozwoju łączności informatycznej i telefonicznej Uniwersytetu, w tym domów studenta, poprzez administrowanie, konserwację, nadzór oraz rozbudowę sieci i jej urządzeń aktywnych, z wyłączeniem serwerów,
oraz współpracę z zewnętrznymi dostawcami usług w tym zakresie.

 

Do zadań Działu należy w szczególności:

1) uzgadnianie zasad tworzenia przyłączy i transmisji danych;

2) współtworzenie merytorycznych zasad porozumień i uregulowań formalno-prawnych;

3) nadzorowanie budowy lub zestawiania fizycznych, zewnętrznych przyłączy do SK UJK;

4) koordynacja parametrów i konfiguracja zestawianych do SK UJK traktów;

5) monitorowanie pracy łączy i utrzymywanie określonych z dostawcą parametrów;

6) zarządzanie urządzeniami sieci szkieletowej;

7) zarządzanie organizacją fizycznych segmentów sieci i sieci wirtualnych SK UJK;

8) zarządzanie wykorzystywanymi w SK UJK pulami adresów sieciowych;

9) zarządzanie tablicami routingu w SK UJK;

10) administrowanie wydzieloną siecią komputerową Miasteczka Akademickiego;

11) rozwijanie i zarządzanie systemami okablowania strukturalnego;

12) konserwacja i monitorowanie funkcjonowania traktów światłowodowych oraz anten sieci   bezprzewodowej;

13) administrowanie i konserwacja urządzeń teletransmisyjnych (mediakonwertery, modemy);

14) monitorowanie systemów zasilania, chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji serwerowni węzłów szkieletowych SK UJK;

15) opracowywanie przedmiotu zamówienia przy zakupach sprzętu i usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej;

16) utrzymywanie zintegrowanego systemu łączności, administrowanie systemem telefonii IP;

17) inwentaryzacja sieci;

18) opracowanie i uaktualnianie zasad korzystania z infrastruktury teleinformatycznej.”

 

5)  dodaje się § 63b w następującym brzmieniu:

                                                          

㤠63b

Do obowiązków Działu Aplikacji i Wsparcia Informatycznego należy zapewnienie działania i rozwoju aplikacji używanych w Uczelni poprzez administrowanie, konserwację, serwis oraz nadzór nad serwerami
i innym sprzętem (komputery, sprzęt peryferyjny, kioski informacyjne, terminale systemu wideokonferencji) i oprogramowaniem oraz wsparcie techniczne dla użytkowników oprogramowania i zasobów sieciowych.

Dział odpowiada za bezpieczeństwo sieci, aplikacji oraz danych a w szczególności za działanie systemu ich kopii.

 

Do zadań Działu należy w szczególności:

1)   opracowanie i aktualizowanie procedur w zakresie bezpieczeństwa sieci, aplikacji oraz danych;

2)   dystrybucja i inwentaryzacja oprogramowania oraz licencji;

3)  administrowanie serwerami systemów wspomagających zarządzanie Uczelnią,

4) administrowanie aplikacjami: Uczelnia XP, finansowo - księgowym, personelowym, obrót towarowy, SELS, rekrutacja, biblioteczny ALEPH i następnymi wprowadzonymi w Uczelni;

5) obsługa BIP, e-PUAP, projektowanie i prowadzenie serwisu WWW. UJK, jego bieżące aktualizowanie;

6) obsługa kont poczty elektronicznej (dodawanie i usuwanie kont) ;

7) opracowywanie przedmiotu zamówienia przy zakupach sprzętu komputerowego                           
i towarzyszącego oraz sprzętu audiowizualnego;

8) wydruk elektronicznych legitymacji studenckich, zapewnienie aktualności certyfikatów,

9) obsługa wideokonferencji, imprez uczelnianych;

10) współpraca z informatykami wydziałowymi w zakresie pomocy technicznej;

11)  wdrożenie procesu obiegu, składowania i archiwizowania dokumentów w wersji elektronicznej.”

 

6)  W załączniku nr 4 do Regulaminu w części dotyczącej kanclerza dodaje się wyrazy:

   Dział Infrastruktury Teleinformatycznej              DL

   Dział Aplikacji i Wsparcia Informatycznego           DW”.

                   

                                                                       § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2012 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-08-22 13:11:56

Liczba wyświetleń strony: 1526

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka