Zarządzenie Nr 37/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 z dnia 2 maja 2012 roku

 

w sprawie wysokości opłat za wynajem miejsc w domach studenta w okresie

 przerwy wakacyjnej

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 69 ust. 3 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.Ustala się następującą wysokość opłat za korzystanie z miejsc w Domu Studenta „Odyseja” przy ul. Śląskiej 11A , Domu Studenta „Łącznik” przy ul. Śląskiej 15A oraz w Domu Studenta „Melodia” przy ul. Śląskiej 15 w  Kielcach: w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września każdego roku akademickiego.

1) dla studentów studiów stacjonarnych UJK odbywających praktyki oraz studentów                                                                      rozpoczynających rok akademicki we wrześniu   - 20zł netto za dobę,

2) dla studentów studiów stacjonarnych UJK  przebywających  1 dobę - 25 zł netto,  

3) dla studentów studiów stacjonarnych UJK przebywających powyżej 1 doby -23 zł netto
za dobę,

4) dla studentów szkół wyższych skierowanych na praktyki zawodowe - 35 zł netto za dobę,

5) dla pracowników UJK - 35 zł netto za dobę,

6) dla osób nie będących pracownikami UJK, które realizują w Uczelni zajęcia  dydaktyczne lub wykonują w Uczelni pracę  naukową - 35 zł netto za dobę,

7) dla  studentów studiów niestacjonarnych - 35 zł netto za dobę,

8) dla kandydatów na studia  w okresie egzaminów wstępnych - 35 zł netto za dobę,

9) dla uczniów szkół podstawowych i średnich - 35 zł netto za dobę,

10) dla innych osób nie wymienionych w pkt 1-9 –  45 zł netto za dobę,

11) pokój jednoosobowy w DS. Melodia 50 zł netto za dobę.

2.Osoby zajmujące same pokój 2-osobowy, płacą stawkę za 2 osoby.

 

§ 2

 

1. Przy zakwaterowaniu powyżej 7 dni w domach studenckich, zorganizowanych grup co najmniej 10 osób, o których mowa w § 1 pkt 10  dopuszcza się  możliwość negocjacji cen.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 minimalna cena wynosi 25 zł netto od osoby za dobę.

3. Negocjacje, o których mowa w ust. 1 prowadzi kierownik Działu Spraw Studenckich, a decyzję w przedmiocie ostatecznej ceny i obowiązku wniesienia kaucji oraz jej wysokości podejmuje prorektor do spraw dydaktycznych i studenckich. W uzasadnionych przypadkach prorektor może wyrazić zgodę na zwolnienie z obowiązku wniesienia kaucji.

4. Zakwaterowanie na zasadach, o których mowa w ust. 1-3 nie może przekraczać 14 dni.

 

§3

 

Przy zakwaterowaniu trwającym cały miesiąc:

  1) dla studentów studiów stacjonarnych UJK – 400 zł netto,

  2) dla innych osób  - 600 zł netto.

 

 

 

§ 4

 

1. Przy zakwaterowaniu osoby fizycznej trwającym  powyżej 14 dni, prorektor do spraw dydaktycznych i studenckich lub kanclerz Uczelni zawiera z tą osobą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, z zastrzeżeniem ustępu 4.

2. Przy zakwaterowaniu osoby fizycznej do 14 dni, osoba ta składa oświadczenie o obowiązku uiszczenia opłaty, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, z zastrzeżeniem ustępu 4.

3. Oświadczenia o którym mowa w ustępie 3 nie składa się w przypadku uiszczenia z góry całości opłaty za zakwaterowanie.

4. W wypadku gdy zakwaterowanie zleca osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prorektor do spraw dydaktycznych i studenckich lub kanclerz Uczelni zawiera z tym podmiotem umowę, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

                       

§ 5

 

Skierowanie  do zakwaterowania wystawia Dział  Spraw Studenckich. 

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 7

 

Z dniem wejścia w życie przedmiotowego zarządzenia traci moc obowiązującą zarządzenie
Nr 24/2010  Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie wysokości opłat za wynajem miejsc w domach studenta w okresie przerwy wakacyjnej.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:29:44

Liczba wyświetleń strony: 1471

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka