Zarządzenie Nr 17/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29  lutego 2012  roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek godzinowych za poszczególne usługi edukacyjne świadczone  w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w semestrze letnim w roku akademickim 2011/2012

 

 

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Niniejsze zarządzenie określa wysokość stawek za jedną godzinę obliczeniową (45 min) zajęć dydaktycznych realizowanych z tytułu:

1)      powtarzania określonych zajęć z powodu uzyskania niezadawalających wyników w nauce,

2)      korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS określonym w art. 170a ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.);

3)      uczestnictwa w zajęciach nieobjętych planem studiów; za zajęcia nieobjęte planem studiów uważa się:

a)      zajęcia nieprzewidziane dla danego cyklu kształcenia,

b)      zajęcia realizowane w związku z koniecznością uzupełnienia różnic programowych,

c)      konsultacje dotyczące pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów po skreśleniu
z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego
w terminie.

2.      Wysokość stawki za jedną godzinę zajęć dydaktycznych uzależniona jest od formy ich realizacji – zajęcia grupowe lub indywidualne konsultacje.

3.      Stawka za jedną godzinę grupowych zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3
lit. a i b, jest równa iloczynowi kwoty 8 zł oraz wskaźnika kosztochłonności przypisanego dla przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych.

4.      Stawka za jedną godzinę zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 lit. a i b, odbywających się w formie indywidualnych konsultacji jest równa iloczynowi kwoty 18 zł
oraz wskaźnika kosztochłonności przypisanego dla przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych.

5.      Wskaźnik kosztochłonności przedmiotu ustala się poprzez przyporządkowanie konkretnego przedmiotu do dziedziny nauki i sztuki w obszarach wiedzy wymienionych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich.

6.      Stawka za jedną godzinę indywidualnych konsultacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c, wynosi 53 zł.

 

 

 

 

§ 2

 

1.      W uzasadnionych przypadkach dziekan może obniżyć liczbę godzin zajęć dydaktycznych,
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,3 lit. b i c, na które osoba pobierająca naukę zobowiązana jest uczęszczać.

2.      Liczba godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w przypadku korzystania z usług edukacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,3 lit. b i c, oraz forma uczestnictwa w zajęciach ustalana jest przez dziekana po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki prowadzącej kierunek studiów oraz prowadzącego przedmiot.

3.      Liczbę godzin zajęć dydaktycznych realizowanych podczas uczestnictwa w zajęciach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, 3 lit. a, określana jest na odrębnych zasadach.

4.      Po uzyskaniu pozytywnej decyzji w przedmiocie powtarzania zajęć, wznowienia studiów
lub przeniesienia osoba pobierająca naukę zawiera pisemną umowę z Uczelnią, w której określone są szczegółowe warunki odpłatności za świadczone usługi edukacyjne.

 

§ 3

 

Szczegółowe zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów określa Uchwała Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach nr 3/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2014-05-15 15:07:05

Liczba wyświetleń strony: 1693

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka