Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 192/2020

 

Zarządzenie Nr 94/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 17 października 2012 roku

 

w sprawie wysokości dodatków dla kierowników studiów doktoranckich

 

Na podstawie art. 66 ust. 2, art. 151 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 28 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. 243, poz. 1447) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Ustala się  wysokości miesięcznych dodatków dla kierowników studiów doktoranckich.

2. Wysokość miesięcznych dodatków dla kierowników doktoranckich zależy od liczby uczestników studiów doktoranckich. Wysokość miesięcznych dodatków dla kierowników studiów doktoranckich oraz  liczbę uczestników studiów określa poniższa tabela:

 

L.p.

Liczba słuchaczy

Wysokość miesięcznego dodatku

1.

do 20

500 zł

2.

od 21 do 50

600 zł

3.

powyżej 50

800 zł

 

§ 2

 

  1. Dla ustalenia wysokości dodatku, o którym mowa w § 1 liczba uczestników studiów doktoranckich ustalana jest według stanu na pierwszy dzień powołania kierownika studiów doktoranckich. Określona w ten sposób wysokość dodatku obowiązuje przez cały okres powołania kierownika, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Rektor w trakcie trwania okresu powołania kierownika studiów doktoranckich może ustalić nową wysokość dodatku, o którym mowa w § 1  z początkiem każdego nowego semestru. Ustalenie wysokości dodatku w nowej wysokości następuje  z uwzględnieniem aktualnej liczby uczestników studiów doktoranckich na dzień rozpoczęcia semestru.
  3. Dla osób pełniących dotychczas funkcję kierowników studiów doktoranckich przed wejściem w życie niniejszego Zarządzenia ustala się dodatek z tytułu pełnienia funkcji kierownika studiów doktoranckich z uwzględnieniem liczby uczestników studiów doktoranckich na dzień 1 października 2012 r.

 

§ 3

Finansowanie dodatków dla kierowników studiów doktoranckich obciąża koszty wydziału, na którym są one prowadzone.

 

§ 4

 

  1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  2. Dla osób pełniących funkcję kierowników studiów doktoranckich przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia ustala się dodatek od dnia 1 października 2012 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2012-10-17
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-11-06 09:33:28

Liczba wyświetleń strony: 1377

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka