Zmienione zarządzeniem nr 53/2016,102/2016

 

Zarządzenie Nr 64/2012

 

                             Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach      

z dnia 31 sierpnia 2012 roku

 

w sprawie wysokości dodatków funkcyjnych dla nauczycieli akademickich

 

Na podstawie art. 66 ust. 2, art. 151 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 28 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. 243, poz. 1447) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Wysokość dodatku funkcyjnego uzależniona jest od stopnia złożoności zadań związanych
z wykonywaną funkcją powiązanego z liczbą pracowników i studentów (słuchaczy studiów podyplomowych) kierowanej jednostki lub komórki organizacyjnej.

2. Stopień złożoności zadań związanych z wykonywaną funkcją uzależniony jest w szczególności od:

a)     posiadanych przez jednostkę lub komórkę organizacyjną uprawnień do nadawania stopni naukowych,

b)    wykonywania czynności wynikających z posiadanych przez jednostkę nadrzędną uprawnień do nadawania stopni naukowych w dziedzinie i dyscyplinie,

c)     prowadzonych albo współprowadzonych przez jednostkę lub komórkę organizacyjną studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów trzeciego stopnia.

 

§ 2

 

1. Ustala się następujące wysokości miesięcznych dodatków funkcyjnych dla nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze, z zastrzeżeniem ust. 2:

 

L.p.

Funkcja

Wysokość miesięcznego dodatku funkcyjnego

1.

Dziekan wydziału posiadającego uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego

2500 zł

2.

Dziekan wydziału posiadającego uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora

2200 zł

3.

Dziekan wydziału prowadzącego studia pierwszego oraz (lub) drugiego stopnia

2000 zł

4.

Prodziekan wydziału posiadającego uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego

1800 zł

5.

Prodziekan wydziału posiadającego uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora

1600 zł

6.

Prodziekan wydziału prowadzącego studia pierwszego oraz (lub) drugiego stopnia

1400 zł

7.

Dyrektor instytutu, w którym wykonywane są czynności wynikające z posiadanych przez jednostkę nadrzędną uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
w dziedzinie i dyscyplinie

1100 zł

8.

Dyrektor instytutu, w którym wykonywane są czynności wynikające z posiadanych przez jednostkę nadrzędną uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie
i dyscyplinie

900 zł

9.

Dyrektor instytutu prowadzącego studia pierwszego oraz (lub) drugiego stopnia

800 zł

10.

Wicedyrektor instytutu, w którym wykonywane są czynności wynikające z posiadanych przez jednostkę nadrzędną uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
w dziedzinie i dyscyplinie

800 zł

11.

Wicedyrektor instytutu, w którym wykonywane są czynności wynikające z posiadanych przez jednostkę nadrzędną uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie
i dyscyplinie

700 zł

12.

Wicedyrektor instytutu prowadzącego studia pierwszego oraz (lub) drugiego stopnia

600 zł

13.

Kierownik katedry

700 zł

14.

Zastępca kierownika katedry

550 zł

15.

Kierownik zakładu

300 zł

16.

Kierownik jednostki międzywydziałowej (pozawydziałowej)

w Kielcach

800 zł

17.

Zastępca kierownika jednostki międzywydziałowej (pozawydziałowej) w Kielcach

500 zł

18.

Kierownik jednostki międzywydziałowej (pozawydziałowej)

w Filii w Piotrkowie Trybunalskim

650 zł

 

2. Wysokość dodatków funkcyjnych dla prorektorów ustala Rektor w granicach określonych
w aktualnym załączniku do przepisów o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

 

§ 3

 

1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikowi od pierwszego dnia podjęcia funkcji kierowniczej do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło zaprzestanie jej wykonywania.

2. Prawo do dodatku funkcyjnego za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownik zachowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje nauczycielowi akademickiemu w okresie zawieszenia
w pełnieniu funkcji.

 

§ 4

 

1. W przypadku uzyskania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawnień do nadawania odpowiednio stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego, dodatek funkcyjny dla osób pełniących funkcje kierownicze w jednostkach, które otrzymały uprawnienia lub w których wykonywane są czynności wynikające z posiadanych przez jednostkę nadrzędną uprawnień do nadawania stopnia naukowego w dziedzinie i dyscyplinie, ulega podwyższeniu, od pierwszego dnia następnego miesiąca po uzyskaniu powyższych uprawnień.

2. W przypadku utraty zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawnień do nadawania odpowiednio stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego, dodatek funkcyjny dla osób pełniących funkcje kierownicze w jednostkach o których mowa w ust. 1, które utraciły uprawnienia, ulega obniżeniu, od pierwszego dnia następnego miesiąca po utracie powyższych uprawnień.

 

§ 5

 

Tracą moc:

1) Zarządzenie nr 40/2008 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 września 2008 r. w sprawie wysokości dodatków funkcyjnych nauczycieli akademickich,

2) Zarządzenie nr 44/2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2008
o wysokości dodatków funkcyjnych nauczycieli akademickich,

3) Zarządzenie nr 16/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2008
w sprawie wysokości dodatków funkcyjnych nauczycieli akademickich,

4) Zarządzenie nr 79/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2008
w sprawie wysokości dodatków funkcyjnych nauczycieli akademickich.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2016-12-23 08:25:13

Liczba wyświetleń strony: 1536

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka