traci moc na podstawie zarządzenia nr 47/2013 

Zarządzenie Nr 109/2012


Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 27 listopada 2012 r.


w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
oraz Wydziałowych  Komisji ds. Jakości Kształcenia

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w związku z § 11 ust.1 Uchwały Senatu Nr 27/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, zarządza się co następuje:

§ 1

1.      Do podstawowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (UKJK) należy:

1)      opracowanie strategii zapewnienia jakości kształcenia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), ustawy  z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 (Dz. U. Nr 84, poz.455), rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 253, poz.1520 ze zm.) oraz z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i instytucjonalnej (Dz. U. Nr 207, poz.1232),

2)      określenie procedur i polityki zarządzania jakością kształcenia,

3)      przedstawianie Rektorowi propozycji działań mających na celu doskonalenie procesu kształcenia,

4)      przedstawianie Senatowi UJK corocznego raportu z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia  oraz wdrażania projektów działań podnoszących jakość kształcenia,

5)      ciągłe doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,

6)      wspieranie i monitorowanie działań Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia, w tym przekazywanie uczelnianych rekomendacji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia,

7)      upowszechnianie najlepszych praktyk dotyczących doskonalenia jakości kształcenia.

 

2.      W skład UKJK wchodzą Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia (UZJK) i Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (UZOJK).

 

3.      Do zadań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należy:

1)      opracowanie procedur oceny stanu wyjściowego i rekomendacji w oparciu o uzyskane wyniki ankietyzacji ogólnouniwersyteckiej i samooceny na wydziałach i jednostkach międzywydziałowych,

2)      opracowywanie działań naprawczych i doskonalących jakość kształcenia w Uczelni oraz sporządzanie harmonogramów ich wdrażania (rekomendacji),

3)      opiniowanie programów kształcenia i  zakładanych efektów kształcenia dla obszaru/obszarów zgodnie z KRK,

4)      wspieranie rozwoju różnych form kształcenia przez całe życie i ich upowszechnianie,

5)      zapewnienie serwisu informacyjnego dotyczącego działań projakościowych za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) oraz innych form przekazywania informacji,

6)      monitorowanie mobilności studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych
i administracyjnych,

7)      wspieranie  doskonalenia metod systemu nagradzania nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,

8)      wspieranie, monitorowanie i analizowanie jakości kształcenia na wydziałach,

9)      przygotowywanie rekomendacji  w zakresie działań projakościowych dla Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia,

10)  publikowanie informacji i aktów prawnych dotyczących jakości kształcenia zarówno polskich jak i z Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

 

4.      Do zadań  Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia należy:

1)      przeprowadzenie oceny stanu wyjściowego w zakresie jakości kształcenia w skali Uczelni, wydziałów i jednostek międzywydziałowych,

2)      monitorowanie realizacji wytycznych zawartych w procedurach z zakresu zapewnienia
i doskonalenia jakości kształcenia, opracowanych przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia,

3)      opracowanie dokumentacji w zakresie zapewnienia jakości kształcenia w Uczelni (wzory ankiet ogólnouniwersyteckich oraz  części wspólnej dla ankiet wydziałowych,

4)      przygotowywanie i koordynowanie  ogólnouniwersyteckich badań ankietowych,

5)      analizowanie wyników ogólnouniwersyteckich badań ankietowych,

6)      publikowanie wyników oceny jakości kształcenia w Uczelni,

7)      opiniowanie metod weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia  zgodnie z KRK,

8)      monitorowanie jakości obsługi administracyjnej nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń.

 

5.      Do podstawowych zadań Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia (WKJK) należy:

1)      wdrażanie procedur opracowanych przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia,

2)      analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia na wydziale,

3)      przedstawianie dziekanowi propozycji mających na celu podniesienie jakości kształcenia
na wydziale,

4)      przedstawianie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia wyników samooceny w postaci raportów samooceny i planów działań naprawczych z zakresu jakości kształcenia wraz z harmonogramem ich wdrażania,

5)      udział w przygotowaniu materiałów koniecznych do akredytacji państwowej i resortowej,

6)      wnioskowanie zmian w programach kształcenia na bazie uzyskanych wyników ankietowanie (pracodawców, studentów i absolwentów),

7)      wnioskowanie o dokonanie zmian w sposobach prowadzenia zajęć dydaktycznych w celu uzyskania większej efektywności procesu kształcenia na bazie uzyskanych wyników ankietowania (studenci i absolwenci),

8)      wnioskowanie o dokonanie zmian w zakresie infrastruktury w aspekcie osiągania zakładanych efektów kształcenia.

 

6.      W skład WKJK wchodzą Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia (WZJK) i Wydziałowe Zespoły ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK).

 

7.      Do zadań  Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia należy:

1)   opracowanie oceny stanu wyjściowego w oparciu o uzyskane wyniki samooceny na wydziałach,

2)   opracowanie dokumentacji w zakresie zapewnienia jakości kształcenia specyficznej dla wydziału (przygotowanie części ankiety specyficznej dla wydziału), 

3)   opiniowanie  propozycji zmian w programach kształcenia,

4)   opiniowanie nowych programów kształcenia z uwzględnieniem:

a) potrzeb rynku pracy,

b) wyników monitorowania karier absolwentów,

c) zakładanych efektów kształcenia,

5)   monitorowanie obsady kadrowej zajęć dydaktycznych,

6)   monitorowanie procesu dyplomowania,

7)   monitorowanie zabezpieczenia infrastruktury dydaktycznej,

8)   opiniowanie harmonogramu i organizacji zajęć,

9)   opracowywanie rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości kształcenia na wydziale
w oparciu o raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia,

 

8.      Do zadań  Wydziałowych Zespołów ds. Oceny Jakości Kształcenia należy:

1)      przeprowadzenie wewnętrznej oceny stanu wyjściowego według wytycznych Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia,

2)      przygotowywanie i koordynowanie wydziałowych badań ankietowych,

3)      sporządzenie raportu z uzyskanych wyników badań ankietowych,

4)      monitorowanie wprowadzania rekomendacji Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
w celu poprawy jakości kształcenia na wydziale,

5)      publikowanie wyników oceny jakości kształcenia na wydziale (wyniki badań ankietowych),

6)      opiniowanie programów kształcenia zgodnie z KRK,

7)      opiniowanie metod oceny osiągania założonych efektów kształcenia,

8)      monitorowanie kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów  do pracy zawodowej,

9)      monitorowanie jakości obsługi administracyjnej nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń na wydziale.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-12-12 09:41:06
Data aktualizacji:2013-08-22 13:16:48

Liczba wyświetleń strony: 1356

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka