traci moc na podstawie zarządzenia nr 45/2013

Zarządzenie nr 27/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 19 kwietnia 2012 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uczelni

 

            Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym       (Dz. U. nr 164, poz.1365 ze zmianami) oraz § 69 ust. 3 pkt 8) i 190 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na wniosek Kanclerza zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie organizacyjnym Uczelni stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej z dnia 21 grudnia 2007 roku zmienionym zarządzeniem nr 56/2008
z dnia 5 listopada 2008 roku, zarządzeniem nr 7/2010 z dnia 1 lutego 2010 roku, zarządzeniem
nr 50/2010 z dnia 1 września 2010 roku, zarządzeniem nr 59/2010 z dnia 27 września 2010 roku,
nr 77/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku, zarządzeniem nr 3/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku, zarządzeniem nr 28/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku, zarządzeniem nr 51/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku, zarządzeniem nr 62/2011 z dnia 12 września 2011 roku, zarządzeniem nr 1/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku i zarządzeniem nr 20/2012 z dnia 20 marca 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1)      w § 10 w ust. 1 skreśla się punkt 6) w brzmieniu:

„6) Sekcja ds. Informatyki”,

2)      w § 20 w punkcie 13) skreśla się wyrazy: „Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego”
i zastępuje wyrazami „Akademickiego Biura Karier”,

3)      w § 21 w punkcie 3) skreśla się wyrazy: „Akademickiego Biura Karier”,

4)      skreśla się § 62,

5)      w § 63a:

a) po wyrazach „ …z wyłączeniem serwerów”, dodaje się wyraz „aplikacyjnych”,

b) dodaje się punkt 5a) w brzmieniu:

   „5a) administrowanie serwerami z wyłączeniem serwerów aplikacyjnych”,

c) punkt 12) otrzymuje następujące brzmienie:

 „12) konserwacja i monitorowanie funkcjonowania traktów światłowodowych oraz urządzeń sieci bezprzewodowej”,

d) punkt 16) otrzymuje następujące brzmienie:

  „16) utrzymywanie zintegrowanego systemu łączności, administrowanie systemem telefonii”,

e) dodaje się punkt 19) w brzmieniu:

  „19) opracowanie i aktualizowanie procedur w zakresie bezpieczeństwa sieci i urządzeń sieciowych.”,

6)      w § 63b:

a) po wyrazach „…nadzór nad serwerami” dodaje się wyraz: „aplikacyjnymi”,

b) punkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

   „1) opracowywanie i aktualizowanie procedur w zakresie bezpieczeństwa aplikacji i danych”,

c) dodaje się punkt 1a) w brzmieniu:

  „1a) współtworzenie merytorycznych zasad porozumień i uregulowań formalno-prawnych”,

d) punkt 4) otrzymuje następujące brzmienie:

  „4) administrowanie aplikacjami: Uczelnia XP, finansowo-księgowy, personelowym, obrót                 towarowy, rekrutacja, biblioteczny (ALEPH), elektronicznej legitymacji studenckiej (SELS), system dostępowy Miasteczka Akademickiego oraz następnymi wprowadzonymi w Uczelni,

e) punkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:

  „5) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) i elektronicznej platformy administracyjnych usług elektronicznych (e-PUAP)”,

f) dodaje się punkt 5a) w brzmieniu:

  „5a) projektowanie i prowadzenie serwisu www.ujk.edu.pl, a także jego bieżące aktualizowanie”,

g) dodaje się punkt 6a) w brzmieniu:

  „6a) administrowanie systemem i licencjami oprogramowania antywirusowego”.

7)      w załączniku nr 4 do Regulaminu organizacyjnego:

a)  w części dotyczącej prorektora ds. ogólnych skreśla się wyrazy:

 

„Uniwersyteckie Centrum Informatyczne  - BC”,

 i wpisuje się w to miejsce następujące wyrazy:

„ Akademickie Biuro Karier   - BK”,

 

b)  w części dotyczącej prorektora ds. dydaktycznych i studenckich skreśla się wyrazy:

„ Akademickie Biuro Karier – MK”,

 

c) w części dotyczącej kanclerza skreśla się wyrazy:

„ Sekcja ds. Informatyki – DF”,

 

d) w części dotyczącej zastępcy kanclerza ds. technicznych skreśla się wyrazy:

”Poligrafia – ZP”.

  

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym, że punkt 2) niniejszego zarządzenia wchodzi
w życie z dniem 30 kwietnia 2012 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-08-22 13:12:18

Liczba wyświetleń strony: 1495

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka