Traci moc na podstawie zarządzenia nr 1/2016

 

Zarządzenie Nr 73/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 19 września 2012 roku

 

 

w sprawie zasad ustalania kosztów postępowania o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz  tytułu profesora, do refundacji  których zobowiązuje się jednostka zatrudniająca kandydata do stopnia lub tytułu naukowego lub kandydat

 

 

            Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 30 ust. 3  ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm.) art. 33 ustawy z dnia 18 marca 2011r. o zmianie ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.      Koszty postępowania za usługi edukacyjne związane z przeprowadzeniem postępowania o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora obejmują:

1)        w przypadku postępowania o nadanie stopnia doktora:

a)        wynagrodzenie promotora w przewodzie doktorskim w wysokości 100 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich, wynagrodzenie to może zostać podwyższone o 50% w przypadku, gdy przewód doktorski dotyczył cudzoziemca i był prowadzony w języku obcym lub dotyczył osoby niepełnosprawnej, jeżeli rodzaj niepełnosprawności wymaga od promotora posiadania szczególnych kwalifikacji,

b)        wynagrodzenie za recenzję w przewodzie doktorskim w wysokości 34 % stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich,

c)        wynagrodzenie egzaminatora za przeprowadzenie egzaminu z dyscypliny dodatkowej w kwocie 150 zł,

d)        wynagrodzenie egzaminatora za przeprowadzenie egzaminu z języka obcego w kwocie 150 zł,

e)        wynagrodzenie przewodniczącego komisji powołanej przez właściwą radę wydziału do przeprowadzenia procedur przewodu doktorskiego w kwocie 200 zł. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje pełnienie funkcji przewodniczącego komisji przeprowadzającej egzamin z dyscyplin dodatkowych, dyscypliny podstawowej  oraz komisji  do przeprowadzenia  rozprawy doktorskiej,

2)        w przypadku postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego:

a)      wynagrodzenie za recenzję w przewodzie habilitacyjnym w wysokości 40 % stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich,

b)      wynagrodzenie dla przewodniczącego komisji habilitacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w wysokości 40 % stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich,

c)      wynagrodzenie dla sekretarza komisji habilitacyjnej  powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego,  w wysokości  35 % stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich,

d)      wynagrodzenie dla członka komisji habilitacyjnej nie będącego recenzentem  powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego,  w wysokości  20 % stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich,

e)      wynagrodzenie dla członka komisji habilitacyjnej będącego recenzentem  powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego,  w wysokości  10 % stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich,

3)        w przypadku postępowania o nadanie tytułu profesora:

a)    wynagrodzenie za recenzję w wysokości  50 % stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich,

4)        koszty wspólne dla wszystkich postępowań:

a)      koszty dojazdu, noclegu i diet promotora, recenzentów oraz członków komisji habilitacyjnej według faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów,

b)      pozostałe koszty i wydatki, w tym koszty administracyjne związane z przeprowadzeniem postępowania o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz  tytułu profesora,
w wysokości 15% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. Koszty i wydatki, o których mowa w zdaniu poprzednim  nie mogą przekraczać kosztów poniesionych w zakresie niezbędnym do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia lub tytułu naukowego.

2.        Koszty, o których mowa w ust.1, dla każdego postępowania określa po jego zakończeniu dziekan wydziału, w którym prowadzonej jest postępowanie w porozumieniu z kwestorem.

3.        W przypadku postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego toczonych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 marca 2011r. o zmianie ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84, poz. 455 ze zm.), to jest przed dniem 1 listopada 2011r. do kosztów postępowania nie zalicza się wynagrodzeń wskazanych w ust 1 pkt 2 lit. b) – e) oraz kosztów dojazdu, noclegów i diet członków komisji habilitacyjnej.

 

§ 2

1.        Koszty, o których mowa w § 1 mogą zostać zrefundowane przez jednostkę zatrudniającą kandydata do stopnia albo tytułu naukowego, albo bezpośrednio przez kandydata, na zasadach określonych w umowach zawartych z Uniwersytetem.

2.        Wzory umów, o których mowa w ust. 2 określają odrębne przepisy.

 

§ 3

Zasady finansowania przez Uniwersytet usług edukacyjnych związanych z przeprowadzeniem postępowania o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego określają odrębne przepisy.

 

§ 4

Traci moc Zarządzenie nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zasad ustalania kosztów  postępowania o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz  tytułu profesora, do refundacji  których zobowiązuje się jednostka zatrudniająca kandydata do stopnia lub tytułu naukowego

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2016-01-26 15:24:31

Liczba wyświetleń strony: 1586

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka