Traci moc na podstawie Zarządzenia Nr 70/2018 

Zarządzenie Nr 90/2012

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 15 października 2012 roku

 

w sprawie zasad pełnienia obowiązków opiekuna naukowego, promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim, recenzenta w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym lub w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, zasad ich wynagradzania oraz wzoru umów zawieranych z jednostką zatrudniającą kandydata lub kandydatem do stopnia doktora, doktora habilitowanego lub profesora

 

 

            Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm), art. 5 ust. 1, art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm.) oraz § 69 ust.2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.      Pracownicy Uniwersytetu pełnią obowiązki opiekuna naukowego kandydata do stopnia doktora
w zakresie swoich obowiązków naukowych.     

2.      Z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu, które sprawują opiekę naukową nad kandydatem do stopnia doktora są zawierane umowy, które określą warunki sprawowania opieki naukowej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

1.      Pracownikom Uniwersytetu pełniącym obowiązki promotora, wypłacane jest po zakończeniu przewodu doktorskiego wynagrodzenie na podstawie wniosku dziekana jednostki powołującej promotora.

2.      Z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu, które pełnią obowiązki promotora w przewodzie doktorskim  zawierane są umowy, które określą obowiązki  promotora i zasady wynagrodzenia. Umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim zawierane są nie później niż z dniem dopuszczenia przez właściwą radę wydziału do publicznej obrony pracy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

1.      Pracownicy Uniwersytetu pełnią obowiązki promotora pomocniczego kandydata do stopnia doktora w zakresie swoich obowiązków naukowych.     

2.      Z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu, które pełnią obowiązki promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim  zawierane są umowy, które określą obowiązki  promotora pomocniczego. Umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim zawierane są niezwłocznie po otwarciu przewodu doktorskiego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Z osobami które opracowują recenzje w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora zawierane są umowy które określają w szczególności termin sporządzenia recenzji, wysokość wynagrodzenia oraz kary umowne. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

  

§ 5

1.    Z osobami powołanymi przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w skład komisji habilitacyjnej zawierane są umowy określające zasady wynagradzania za sporządzenie opinii
w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.

2.    Wzór umowy dla przewodniczącego komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

3.    Wzór umowy dla sekretarza komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

4.    Wzór umowy dla członka komisji nie będącego recenzentem stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

5.    Wzór umowy dla członka komisji będącego recenzentem stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6 

1.      Wynagrodzenie dla promotorów w przewodzie doktorskim powołanych przez Uniwersytet, wynagrodzenia za recenzje w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a także wynagrodzenie członków komisji habilitacyjnej wypłaca Uczelnia.

2.      Jednostka zatrudniająca kandydata do stopnia doktora, doktora habilitowanego, tytułu profesora lub kandydat może refundować koszty przewodu doktorskiego, postępowania  habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora poniesione przez Uniwersytet, w tym może przejąć obowiązek wypłaty wynagrodzeń o których mowa w ust. 1. Szacunkową wysokość kosztów postępowania, na potrzeby umowy o refundację ustala dziekan właściwego wydziału.

3.      Zasady refundacji kosztów określa umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem a jednostką zatrudniającą kandydata lub kandydatem.

4.      Wzór umowy o refundację kosztów przewodu doktorskiego stanowi złącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.

5.      Wzór umowy o refundację kosztów postępowania habilitacyjnego stanowi złącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.

6.      Wzór umowy o refundację kosztów postępowania o nadanie tytułu profesora stanowi złącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 7

Wysokość kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora określają odrębne przepisy.

 

§ 8

1.        Traci moc zarządzenie rektora nr 85/2011 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zasad pełnienia obowiązków opiekuna naukowego, promotora
i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim, recenzenta w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym lub w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, w sprawie zasad ich wynagradzania oraz wzoru umów zawieranych z jednostką zatrudniającą kandydata lub kandydatem do stopnia doktora, doktora habilitowanego lub profesora.

2.        Zawarcie umów stanowiących załączniki nr: 2, 4-8 winno być poprzedzone zlożeniem zapotrzebowania w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu.

3.        Umowy wskazane w § 1-6 niniejszego zarządzenia, zawarte na podstawie poprzednio obowiązujacych przepisów pozostają w mocy.

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2020-08-28 12:35:21

Liczba wyświetleń strony: 1604

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka