traci moc na podstawie zarządzenia nr 32/2012

Zarządzenie nr 4/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 30 stycznia 2012 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 61/2010 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zasad organizowania konferencji w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie § 69 ust. 2 i ust. 3 pkt 26 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu nr 61/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadza się następujące zmiany:

1)       § 2 ust. 3 otrzymuję następujące brzmienie:

 Organizator konferencji wypełnia wniosek o zgłoszenie konferencji.”,

2)      w § 2 uchyla się treść ust.5 i ust. 6,

3)      § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Organizator  wniosek o zgłoszenie konferencji wraz z kompletem załączników przekazuje do zatwierdzenia kierownikowi jednostki, w której jest zatrudniony. W przypadku organizowania konferencji na wydziale, zatwierdzony przez kierownika jednostki wniosek organizator  przekazuje dziekanowi, który akceptuje  go pod względem merytorycznym.”,

4)       uchyla się załącznik nr 2,

5)      w miejsce załączników nr 1 i nr 4 wprowadza się nowe załączniki nr 1 i nr 4, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-20 14:52:37

Liczba wyświetleń strony: 1613

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka