Zarządzenie Nr 55/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 12 lipca 2012 roku

 

w sprawie zapewnienia pracownikom napojów

 

            Na podstawie art. 232 ustawy z 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, póz. 94 ze zm.), § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.), § 4 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów  (Dz. U. Nr 60, poz. 279) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zapewnią pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych określonych
w § 2 niniejszego zarządzenia, nieodpłatne napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków pracy.

 

§ 2

 

1.    Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym:

 

1) w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25 C,

2) w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCl) powyżej 1000,

3) przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10C lub powyżej 25C,

4) przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ)
u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,

5) na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 C.

2.    Kierownicy jednostek organizacyjnych zapewniają pracownikom napoje w ilości zaspakajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące, w zależności od warunków wykonywanej pracy.

3.    Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za napoje.              

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 10:19:43

Liczba wyświetleń strony: 1372

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka