Zmienione Zarządzeniem Nr 5/2018

Zarządzenie Nr 48/2012

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 14 czerwca 2012 roku

 

 

w sprawie wprowadzenia obowiązku posiadania służbowego konta poczty elektronicznej przez pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:

1)      Uniwersytecie, UJK – należy przez to rozumieć Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach,

2)      koncie poczty elektronicznej – należy przez to rozumieć służbowe konto poczty elektronicznej należące do pracownika, które zostało utworzone na serwerze Uniwersytetu w domenie ujk.edu.pl,

3)      administratorze serwera – należy przez to rozumieć osobę administrującą serwerem,
na którym zakładane są służbowe konta poczty elektronicznej,

4)      Regulaminie SK UJK – należy przez to rozumieć obowiązujący Regulamin Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

5)      Polityce Bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć obowiązującą Politykę Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 2

1.      Wprowadza się obowiązek posiadania przez pracowników UJK konta poczty elektronicznej założonego na serwerze Uniwersytetu w domenie ujk.edu.pl, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy pracowników obsługi.

 

§ 3

1.      Do każdego konta poczty elektronicznej przypisuje się adres według następującego wzoru: imie.nazwisko@ujk.edu.pl (konto osobowe), bez polskich znaków. W przypadku dwóch lub więcej osób o takim samym imieniu i nazwisku adres poczty elektronicznej rozszerza się
o wyróżnik liczbowy.

2.      W przypadku stanowisk kierowniczych bądź stanowisk samodzielnych tworzy się odrębne konta poczty elektronicznej o adresie przypisanym według następującego wzoru: stanowisko@ujk.edu.pl (konto funkcyjne). Dopuszcza się możliwość zastosowania skróconego adresu konta poczty elektronicznej powiązanego z określonym stanowiskiem. 

3.      Ostateczną decyzję w przedmiocie określenia adresu poczty elektronicznej podejmuje administrator serwera.

 

 

§ 4

1.      Pracownicy aktualnie zatrudnieni w UJK, którzy nie posiadają służbowego konta poczty elektronicznej (osobowego i/lub funkcyjnego), w  terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszego zarządzenia zobowiązani są do złożenia wniosku o jego założenie do administratora serwera.

2.      Pracownicy nowo przyjęci do pracy, w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia świadczenia pracy, zobowiązani są do złożenia wniosku o założenie konta poczty elektronicznej do administratora serwera.

3.      Likwidacja konta poczty elektronicznej pracownika z uwagi na ustanie stosunku pracy, odnotowywana jest w karcie obiegowej. Dopuszcza się możliwość korzystania przez byłego pracownika z konta poczty elektronicznej założonego w domenie ujk.edu.pl przez określony czas 3 miesięcy po ustaniu stosunku pracy. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje kierownik Działu Aplikacji i Wsparcia Informatycznego na podstawie wniosku byłego pracownika.

 

 

§ 5

Konto poczty elektronicznej zakładane jest w następującym trybie:

1)      pracownik wypełnia wniosek o założenie konta poczty elektronicznej; wzór wniosku
stanowi załącznik do Regulaminu SK UJK i znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu pod adresem –  http://www.ujk.edu.pl/site/767,

2)      pracownik niezwłocznie po wypełnieniu wniosku zobowiązany jest do zapoznania się
z Regulaminem SK UJK oraz Polityką Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w UJK (w wersjach obowiązujących w dniu wypełniania wniosku),

3)      administrator serwera zobowiązany jest do założenia konta pocztowego w terminie 7 dni        od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku,

4)      w przypadku konieczności ustalenia innego adresu konta poczty elektronicznej, aniżeli wskazany we wniosku, administrator serwera kontaktuje się z pracownikiem wnioskującym
o założenia konta i przekazuje mu informację o zmienionej nazwie,

5)      pracownik, któremu zostało założone konto poczty elektronicznej zobowiązany jest                do natychmiastowej zmiany tymczasowego hasła dostępu wskazanego we wniosku.

 

§ 6

Pracownik posiadający konto poczty elektronicznej w szczególności jest uprawniony do:

1)      samodzielnej zmiany hasła dostępu do konta,

2)      wykorzystywania poczty elektronicznej w celu komunikowania się z innymi pracownikami oraz z osobami spoza UJK, o ile jest to związane z wykonywaniem określonych obowiązków służbowych,

3)      przesyłania materiałów służbowych do innych pracowników,

4)      zawiadamiania, wzywania innych pracowników w sprawach pilnych.

 

§ 7

Pracownicy korzystający z konta poczty elektronicznej w szczególności zobowiązani są do:

1)      przestrzegania przepisów zawartych w RegulaminieSK UJK,

2)      przestrzegania przepisów zawartych w Polityce Bezpieczeństwa,

3)      przestrzegania powszechnie uznanych norm postępowania użytkowników sieci,
tzw. netykiety,

4)      bieżącego sprawdzania przychodzącej korespondencji,

5)      wykonywania poleceń służbowych skierowanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 8

Pracodawca za pośrednictwem poczty elektronicznej w szczególności jest uprawniony do:

1)      przesyłania wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym i porządkowym,

2)      przesyłania wiadomości zawierających załączone dokumenty elektroniczne związane
ze stosunkiem pracy konkretnego pracownika.

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2018-01-29 10:00:47

Liczba wyświetleń strony: 1649

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka