traci moc na podstawie zarządzenia nr 45/2013

Zarządzenie nr 1/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 20 stycznia 2012 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uczelni

 

            Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym       (Dz.U. Nr 164, poz.1365 ze zmianami) oraz § 69 ust. 3 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na wniosek Kanclerza zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

W Regulaminie organizacyjnym Uczelni stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej z dnia 21 grudnia 2007 roku zmienionym zarządzeniem nr 56/2008
z dnia 5 listopada 2008 roku, zarządzeniem nr 7/2010 z dnia 1 lutego 2010 roku, zarządzeniem
nr 50/2010 z dnia 1 września 2010 roku, zarządzeniem nr 59/2010 z dnia 27 września 2010 roku,
nr 77/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku, zarządzeniem nr 3/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku, zarządzeniem nr 28 z dnia 21 kwietnia 2011 roku, zarządzeniem nr 51/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku i zarządzeniem nr 62/2011 z dnia 12 września 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1)    w § 6 dodaje się pkt 12, który otrzymuje następujące brzmienie:

„12) ”Stanowisko ds. zarządzania ryzykiem”

2)   dodaje się § 41b, który otrzymuje następujące brzmienie:

 

„ § 41b

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku ds. zarządzania ryzykiem należy w szczególności:

1)      koordynacja procesu identyfikowania ryzyk związanych z realizacją wyznaczonych celów
i zadań Uczelni,

2)      opracowanie, ujednolicanie i prowadzenie zbiorczego rejestru ryzyk obejmującego     zidentyfikowane ryzyka Uczelni,

3)      zbieranie cząstkowych rejestrów ryzyk od dziekanów, kierowników jednostek ogólnouczelnianych, kierowników jednostek międzywydziałowych, kanclerza,

4)      sporządzanie okresowych raportów i zestawień dotyczących zarządzania ryzykiem,

5)      sprawowanie nadzoru nad kompletnością i zgodnością z prawem dokumentacji dotyczącej zarządzania ryzykiem,

6)      coroczny przegląd procedur zarządzania ryzykiem w celu ich aktualizacji,

7)      przygotowanie projektów aktów prawnych w zakresie zarządzania ryzykiem,

8)      opracowanie i przedstawienie zespołowi ds. zarządzania ryzykiem raportu rocznego
z zarządzania ryzykiem,

9)      udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień związanych z zarządzaniem ryzykiem,

10)  koordynacja przebiegu procesu samooceny Systemu Kontroli Zarządczej,

11)  zbieranie kwestionariuszy samooceny i oświadczeń cząstkowych od dziekanów, kierowników jednostek ogólnouczelnianych, kierowników jednostek międzywydziałowych, kanclerza i przekazanie ich rektorowi,

12)  udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień związanych z samooceną kontroli zarządczej.”

 

 

 

3)      W załączniku nr 4 do Regulaminu w części dotyczącej rektora dodaje się wyrazy:

 

„stanowisko ds. zarządzania ryzykiem                     - RR”

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-08-22 13:11:32

Liczba wyświetleń strony: 1804

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka