Zarządzenie Nr 101/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 9 listopada 2012 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 62/2012 rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom

 

Na  podstawie art.186 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie (Dz. U.
Nr 164, poz.1365 ze zm.) zarządza się , co następuje:

§1.

1.             W Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach stanowiący załącznik do zarządzenia nr 62/2012 rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 sierpnia 2012r. wprowadza się załacznik nr 25.

2.             Wzór załącznika, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3.             Paragraf 21 ust 1 Regulaminu, o którym mowa w ust.1 otrzymuje nastepujące brzmienie:

 

1. W Uniwersytecie do spraw normowanych Regulaminem stosuje się następujące formularze
i wzory dokumentów stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu:

 

załącznik nr 1

- oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku,

załącznik nr 2

- wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,

załącznik nr 3

- oświadczenie do wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium socjalnego

załącznik nr 4

- wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

załącznik nr 5

- wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów,

załącznik nr 6

- wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi,

załącznik nr 7

- wniosek o ponowne przeliczenie dochodu,

załącznik nr 8

- oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

załącznik nr 9

- oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych
w art.27,30b, 30c, 30e ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki na który ma być przyznane świadczenie,

załącznik nr 10 

 

- oświadczenie członka rodziny o źródłach uzyskiwanego w roku bazowym dochodu opodatkowanego

załącznik nr 11

 

- oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu,

załącznik nr 12

- oświadczenie członka rodziny o pobieranych lub świadczonych alimentach

załącznik nr 13

- oświadczenie członków rodziny prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

załącznik nr 14

- oświadczenie członka rodziny o posiadaniu / nieposiadaniu gospodarstwa rolnego,

załącznik nr 15

- oświadczenie członka rodziny  o zgłoszeniu do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

załącznik nr 16

-oświadczenie członka rodziny o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

załącznik nr 17

- oświadczenie członka rodziny o przebywaniu na urlopie wychowawczym,

załącznik nr 18

- oświadczenie członka rodziny o uczęszczaniu niepełnoletnich dzieci do szkoły lub posiadaniu dzieci nieobjętych obowiązkiem szkolnym,

załącznik nr 19

- oświadczenie członka rodziny o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej,

załącznik nr 20

- oświadczenie o przebywaniu członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

załącznik nr 21

- oświadczenie do celów stypendialnych,

załącznik nr 22

- oświadczenie o numerze konta bankowego,

załącznik nr 23

- wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium socjalne,

załącznik nr 24

- zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta.

Załącznik nr 25

- zasady przelicznia ocen

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2012r.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:32:34

Liczba wyświetleń strony: 1171

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka