Zarządzenie Nr 10/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 14  lutego 2012 roku

 

w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji
 i Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy  z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i § 69 ust.3 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

1.      Powołuje się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach Zespół ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji  i Zapewnienia Jakości Kształcenia, w składzie:

1)      Dr Lucyna Kostuch – Wydział Humanistyczny - przewodnicząca

2)      Dr Małgorzata Kwaśniewska – Wydział Pedagogiczny i Artystyczny- wiceprzewodnicząca

3)      Dr Monika Czajkowska – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

4)      Dr Maria Kaczmarczyk – Wydział Nauk o Zdrowiu

5)      Dr Izabela Konieczna - Wydział Zarządzani i Administracji

6)      Dr Stanisław Leszto – Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

7)      Dr Robert Dutkiewicz – Międzywydziałowe Studium WF i Sportu

8)      Mgr Aleksandra Kasprzyk - Międzywydziałowe Studium Języków Obcych

9)      Mgr Agnieszka Świerczek – Dział Nauczania

2.      Zespół jest organem pomocniczym (opiniodawczo-doradczym) rektora.

3.      Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.

 

§ 2

Zadaniem Zespołu jest:

1)      przygotowanie zasad tworzenia nowych i weryfikacji dotychczasowych programów studiów na UJK, w tym warunków, jakie musi spełniać program kształcenia,

2)      opracowanie „Przewodnika po Przedmiocie”,

3)      przygotowanie procedury tworzenia, kontroli i weryfikacji programów,

4)      zorganizowanie i zapewnienie stałego działania punktu konsultacyjno-informacyjnego,

5)      przygotowanie wzorów do opisów efektów kształcenia dla poszczególnych programów i macierzy efektów kształcenia,

6)      przygotowanie szczegółowej instrukcji procedowania,

7)      opracowanie modułu ogólnouczelnianego, obejmującego m.in. w-f, lektoraty, szkolenie bhp, szkolenie biblioteczne, ochronę własności intelektualnej itp.,

8)      spotkania konsultacyjno-informacyjne z Wydziałowymi Zespołami ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji i Zapewnienia Jakości Kształcenia,

9)      kontrola prac Wydziałowych Zespołów ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji
i Zapewnienia Jakości Kształcenia KRK.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 03:28:59

Liczba wyświetleń strony: 1565

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka