zmiany w zarządzeniu nr 26/2012

Zarządzenie Nr 21/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 20 marca 2012 roku

 

w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy administracyjnej

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

We wszystkich sprawach, prowadzonych przez organy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na podstawie ustawy kodeks postępowania administracyjnego, wprowadza się obowiązek prowadzenia metryki sprawy.

 

§ 2

 

1.      W treści metryki sprawy wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz określa się wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających te czynności.

2.      Metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana.

3.      Metrykę sprawy zakłada osoba, która podejmuje pierwszą czynność w sprawie, niezależnie od wszczęcia jej z urzędu czy też na wniosek, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.

 

§ 3

 

1.      Metryka sprawy prowadzona jest w formie pisemnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.      Metrykę można wypełniać odręcznie lub w formie elektronicznej, dołączając jej wydruk do akt sprawy po wykonaniu ostatniej czynności w sprawie lub w razie zaistnienia takiej potrzeby.

 

§ 4

 

Prowadzenie metryk spraw jest obowiązkowe dla spraw wszczętych od dnia 7 marca 2012r.,
z zastrzeżeniem § 5.

 

§ 5

 

1.      W przypadku spraw administracyjnych będących w toku w dniu 7 marca 2012r. metrykę należy założyć do dnia 6 kwietnia 2012r.

2.      Metryka spraw, o których mowa w ust. 1, wskazuje osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu i podejmowane przez te osoby czynności od dnia 7 marca 2012r.

3.      Metryki spraw, o których mowa w ust. 1, zakłada osoba, która prowadzi sprawę w dniu wejścia niniejszego zarządzenia w życie.

 

 § 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 7 marca 2012r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-20 14:49:27

Liczba wyświetleń strony: 1686

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka