Zarządzenie Nr 26/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 3 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie zmiany

zarządzenia Nr 21/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy administracyjnej

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

 

W zarządzenia Nr 21/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 marca 2012 roku wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy administracyjnej paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

 

1.      We wszystkich sprawach, prowadzonych przez organy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na podstawie ustawy kodeks postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem ustępu 2, wprowadza się obowiązek prowadzenia metryki sprawy.

2.      Obowiązek prowadzenia metryki sprawy nie dotyczy spraw których podstawą rozstrzygnięcia są:

1)      ustawa z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.):

a)      art. 11c ust. 4 i 6,

b)      art. 23 ust. 2,

c)      art. 169 ust. 10, 11, 13, 15 w zw. z art. 207 ust. 1,

d)      art. 175 ust. 1 i 2,

e)      art. 176 ust. 1,

f)       art. 178 ust. 1,

g)      art. 199 ust. 4,

h)      art. 199c ust. 1,

2)      przepisy innych aktów normatywnych wskazanych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia  marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony (Dz.U. poz.269).

 

 

§ 2

 

1.      Uchyla się załącznik nr 1 do zarządzenia o którym mowa w § 1

2.      W zarządzeniu o którym mowa w § 1 wprowadza się załącznik nr 1 – metryka sprawy. 

 

 

 § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 7 marca 2012r.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 03:53:54

Liczba wyświetleń strony: 1439

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka