Zarządzenie Nr 47/2012

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 14 czerwca 2012 roku

zmieniające zarządzenie nr 26/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ewidencji czasu pracy oraz zadań w projektach współfinansowanych przez Unię Europejska, w tym  
z Funduszy Europejskich i innych źródeł zewnętrznych

 

Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządzenia rektora nr 7/2006 z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie realizacji w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach projektów współfinansowanych m.in. z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, ze zm. oraz na podstawie uchwały Senatu nr 46/2009 z dnia 28 maja 2009 w sprawie Regulaminu przyznawania i zasad wypłaty wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, finansowanych ze środków pochodzących z innych źródeł niż dotacje z budżetu państwa oraz z innych źródeł niż z odpłatności za usługi edukacyjne, za pracę świadczoną przez pracowników Uczelni przy realizacji projektów, w tym projektów finansowanych z programów ramowych  Unii Europejskiej i innych programów międzynarodowych, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W § 2 dodaje się ust. 1a o następującym brzmieniu:

,,Pracownik zaangażowany w więcej niż jeden projekt w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia musi prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów, z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje pracę w ramach kilku projektów
na podstawie jednego stosunku pracy.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.06.2012r. 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 01:10:10

Liczba wyświetleń strony: 1333

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka