Traci moc na podstawie zarządzenia nr 106/2016
 
Zarządzenie Nr 116/2012
 
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
z dnia 31 grudnia 2012
w sprawie ewidencji i gospodarki rzeczowymi aktywami trwałymi oraz aparaturą
naukowo-badawczą
 
Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) oraz § 69 ust.2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządzam, co następuje:
§ 1
 1. Wprowadza się zasady ewidencji oraz obiegu dokumentów dotyczące:
 1. środków trwałych,
 2. wartości niematerialnych i prawnych,
 3. zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych zgodnie z odrębnymi przepisami, a także zakupu wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną dla środka trwałego w przepisach odrębnych, zakupionych w ramach zleceń działalności badawczej.
 1. Zasady ewidencji oraz obiegu dokumentów dotyczące środków trwałych szczegółowo określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
 2. Zasady ewidencji oraz obiegu dokumentów dotyczące wartości niematerialnych i prawnych szczegółowo określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
 3. Zasady ewidencji oraz obiegu dokumentów dotyczące zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych zgodnie z odrębnymi przepisami, a także zakupu wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną dla środka trwałego w przepisach odrębnych, zakupionych w ramach zleceń działalności badawczej, szczegółowo określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
 4. Wprowadza się wzory dokumentów:
1) protokół zmiany miejsca używania środka trwałego/wartości niematerialnych i prawnych dla dokonania wpisu w księgi inwentarzowe stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia,
2) wniosek o likwidację składnika majątkowego kierowany do Komisji Likwidacyjnej stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia,
3) likwidacja środka trwałego – LT/N stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia,
4)  protokół fizycznej likwidacji środków trwałych/ wartości niematerialnych i prawnych stanowiący załącznik nr 7 do Zarządzenia,
5) protokół przekazania – przejęcia składnika majątkowego stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia,
6) dokument OT – przyjęcie środka trwałego na majątek Uczelni stanowiący załącznik nr 9 do zarządzenia.
 1. Tabelę amortyzacji środków trwałych stanowiącą załącznik nr 10 do zarządzenia.
 
§ 2
 
 1. Osobą sprawującą nadzór w zakresie gospodarki rzeczowymi aktywami trwałymi zakupionymi lub wytworzonymi w ramach działalności naukowo-badawczej jest prorektor ds. nauki i współpracy
  z zagranicą.
 2. Osobą sprawującą nadzór w zakresie gospodarki rzeczowymi pozostałymi aktywami trwałymi jest kanclerz Uniwersytetu.
 
§ 3
Za prawidłowe wykorzystanie, zabezpieczenie i ewidencję przydzielonych i nabytych składników majątkowych odpowiada kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, jednostki międzywydziałowej, pozawydziałowej, ogólnouczelnianej.
 
§ 4
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy nadrzędne.
 
§ 5
 
Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc obowiązującą zarządzenie nr 95/2011 rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ewidencji i gospodarki rzeczowymi aktywami trwałymi oraz aparaturą naukowo-badawczą.
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-01-17 07:39:28
Data aktualizacji:2017-01-09 12:41:23

Liczba wyświetleń strony: 2449

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka