traci moc na podstawie zarządzenia nr 45/2013

Zarządzenie nr  84 /2012

 

z dnia 28 września 2012 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uczelni

 

 

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym

(Dz.U. nr 164, poz.1365 ze zmianami) oraz § 69 ust. 3 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego w Kielcach, na wniosek Kanclerza zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

 

W Regulaminie organizacyjnym Uczelni stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej z dnia 21 grudnia 2007 roku zmienionym zarządzeniem nr 56/2008 z dnia 5 listopada 2008 roku, zarządzeniem nr 7/2010 z dnia 1 lutego 2010 roku, zarządzeniem nr 50/2010 z dnia 1 września 2010 roku, zarządzeniem nr 59/2010 z dnia 27 września 2010roku, nr 77/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku, zarządzeniem nr 3/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku, zarządzeniem nr 28 z dnia 21 kwietnia 2011 roku, zarządzeniem nr 51/2011    z dnia 30 czerwca 2011 roku, zarządzeniem nr 62/2011 z dnia 12 września 2011 roku, zarządzeniem nr 1/2012 z dnia20 stycznia 2012 roku, zarządzeniem nr 20/2012 z dnia 20 marca 2012 roku i zarządzeniem nr 27/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1)            w § 8 pkt 5) otrzymuje brzmienie : „5) Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej”,

2)           w § 9 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie : „1) Dział Nauki”,

3)            w § 9 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: ”2) Biuro Współpracy z Zagranicą”,

4)            w § 9 dodaje się pkt 3) w brzmieniu: „3) Dział Innowacji i Transferu Technologii”,

5)            § 43 otrzymuje następujące brzmienie :

 

„ § 43.

Do zadań Działu Nauczania należy w szczególności:

1.     w zakresie organizacji studiów wyższych:

1)                   opracowywanie projektów uchwał Senatu i zarządzeń rektora w sprawach związanych z procesem dydaktycznym,

2)                   współdziałanie w opracowywaniu koncepcji kształcenia,

3)                   realizacja zadań określonych w systemie zapewnienia jakości kształcenia,

4)                   weryfikacja dokumentacji dotyczącej uruchomienia przez Uczelnię nowych kierunków studiów, nowego poziomu studiów lub specjalności w zakresie zgodności  z obowiązującymi przepisami w zakresie spraw związanych z procesem dydaktycznym,

5)                   kompletowanie dokumentacji w zakresie realizowanych programów kształcenia oraz ich weryfikacja w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami,

6)                   koordynacja systemu informacyjnego w zakresie programów kształcenia studiów
prowadzonych w Uczelni,

7)                   kompletowanie dokumentacji w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych
oraz sprawdzanie ich zgodności z obowiązującymi przepisami,

8)                   współdziałanie w opracowywaniu wniosków i dokumentów kierowanych do ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego dotyczących przedsięwzięć Uczelni w zakresie prowadzonych studiów,

9)                   koordynacja prac związanych z prowadzeniem albumu studentów Uczelni i księgą

10)             dyplomów,

11)     sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych i innych dla potrzeb ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego i GUS,

2. w zakresie studiów podyplomowych:

1) kompletowanie i kontrola wniosków jednostek dydaktycznych Uczelni dotyczących prowadzenia studiów podyplomowych,

2)   kompletowanie programów kształcenia studiów podyplomowych,

3)   ewidencjonowanie prowadzonych studiów podyplomowych,

4)   koordynacja prac w zakresie prowadzenia albumu słuchaczy studiów podyplomowych;

3.    w zakresie rozliczeń dotyczących realizacji procesu dydaktycznego:

1)                   prowadzenie analizy obciążeń dydaktycznych Uczelni oraz jednostek organizacyjnych i nauczycieli akademickich,

2)                   weryfikacja kart obciążeń nauczycieli akademickich i analiza ich zgodności
z organizacją zajęć i obowiązującymi przepisami,

3)                   weryfikowanie stosowanych przez jednostki dydaktyczne stawek za godziny
ponadwymiarowe pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami,

4)                   rozliczanie nauczycieli akademickich z realizowanych zajęć dydaktycznych:

a)     egzekwowanie kart obciążeń i dokonywanie ich analizy pod względem zgodności
z obowiązującymi w Uczelni przepisami,

b)    sporządzanie zleceń wypłat wynagrodzeń za pracę w godzinach
ponadwymiarowych,

 c)    roczne rozliczanie z obciążeń dydaktycznych,

d)  sporządzanie zleceń wypłat wynagrodzeń za godziny dydaktyczne -przeliczeniowe, na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni,

5)                   weryfikacja dokumentacji godzinowo-rozliczeniowej dotyczącej obowiązków
dydaktycznych powierzonych osobom niebędącym nauczycielami akademickimi,

6)         rozliczanie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach umów cywilno – prawnych;

4.     w zakresie rekrutacji:

opracowywanie projektów uchwał Senatu w sprawie rekrutacji,

opracowywanie terminarza przebiegu rekrutacji i nadzorowanie jego realizacji,

udzielanie instruktażu i współpraca z sekretarzami komisji rekrutacyjnych,

udzielanie informacji kandydatom na studia,

nadzorowanie prawidłowości sporządzania przez komisje rekrutacyjne dokumentacji z przebiegu rekrutacji,

obsługa administracyjna Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej,

przygotowanie danych do systemu elektronicznej rekrutacji na studia wyższe, studia doktoranckie oraz studia podyplomowe;

5.     w zakresie innych zadań:

przygotowywanie aktualizacji wewnętrznych przepisów prawnych dotyczących zadań realizowanych przez dział,

prowadzenie działań informacyjnych i szkoleniowych w zakresie organizacji studiów i ich zgodności z aktualnymi przepisami,

zamawianie i prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania przeznaczonych do dokumentacji przebiegu toku studiów,

obsługa administracyjna Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich,

obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.”.

 

6)     § 44 otrzymuje następujące brzmienie :

                                                               

 

 

 

 

 

„ § 44

 

 

Do zadań Działu Spraw Studenckich należy w szczególności :

1. W zakresie spraw związanych z systemem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów:

1)      koordynowanie prawidłowego wykorzystania funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,

2)      planowanie podziału środków finansowych funduszu i bieżąca kontrola ich wykorzystania,

3)      sporządzanie planów rzeczowo-finansowych funduszu pomocy materialnej,

4)       sporządzanie sprawozdania S-11, sprawozdań z wysokości środków wydatkowanych na stypendia i zapomogi dla studentów i doktorantów z podziałem na okresy oraz wymaganych z zakresu działalności działu,

5)      opracowywanie projektów regulaminów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz pozostałych projektów wewnętrznych aktów normatywnych regulujących przydział świadczeń socjalnych studentom i doktorantom,

6)      sporządzanie miesięcznych terminarzy wypłat stypendiów i innych świadczeń dla studentówi doktorantów, rozprowadzanie druków informacyjnych związanych z działalnością socjalno-bytową prowadzoną na rzecz studentów i doktorantów ,

7)      prowadzenie szkoleń z zakresu przydziału świadczeń pomocy materialnej,

8)      bieżąca współpraca z pracownikami dziekanatów w zakresie wdrażania wprowadzonych zmian do obowiązujących regulaminów pomocy materialnej,

9)      współpraca z komisją socjalną i komisją do spraw akademików w zakresie przyznawania miejsc w domach studenta,

10)    obsługa administracyjna studentów cudzoziemców dotycząca: świadczeń pomocy materialnej i stypendium Rządu Polskiego oraz sporządzanie zestawień o refundację do Biura Uznawalności Wykształcenia Wymiany Międzynarodowej, sporządzanie list płatniczych,

11)    wykonywanie czynności związanych z przyznawaniem studentom stypendium ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,

12)    wykonywanie prac administracyjnych związanych z odwołaniami studentów od decyzji dziekana w zakresie pomocy materialnej polegającej na rejestracji odwołań i ich sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych rektora w tym zakresie,

13)    wykonywanie prac administracyjnych związanych z przyznawaniem stypendium rektora dla najlepszych studentów;

2. W zakresie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem domów studenta:

1)      opracowywanie regulaminu domu studenta i przydziału miejsc w domu studenta,

2)      nadzór nad przydziałem miejsc w domach studenta dla studentów i doktorantów,

3)      przydział miejsc z tytułu odwołań od decyzji dziekana,

4)      ustalanie miesięcznych opłat za miejsce w domu studenta,

5)      współpraca z radami mieszkańców domów studenta,

6)      planowanie remontów i zakupów do domu studenta, zgłaszanie wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego,

7)      nadzór nad wydatkami związanymi z utrzymaniem domów studenta,

8)      nadzór merytoryczny nad rozliczeniem miesięcznego czasu pracy pracowników obsługi domu studenta,

9)      rezerwacja miejsc w domach studenta w okresie wakacji i sporządzanie umów związanych w wynajmem miejsc,

10)    nadzorowanie pracy kierowników domów studenta i prowadzenie kontroli porządku w domach studenta i Miasteczku Akademickim;

3.W zakresie zadań związanych z działalnością Uczelni w sprawach socjalno-bytowych studentów i doktorantów:

1)      opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych regulujących sprawy socjalno-bytowe studentów i doktorantów,

2)      pomoc studentom w zakwaterowaniu na kwaterach prywatnych,

3) wykonywanie prac administracyjnych związanych z ubezpieczeniem studentów i doktorantów:

a)  zgłaszanie studentów do ubezpieczenia zdrowotnego,

b)  rejestr studentów , za których odprowadzana jest składka  na  ubezpieczenie zdrowotne,

c) sporządzanie informacji o wysokości odprowadzonych składek do Departamentu Budżetu     i Finansów,

d)  wyrejestrowywanie osób, które utraciły prawo do ubezpieczenia zdrowotnego;

4) koordynowanie zadań w Uczelni w zakresie udzielania przez banki kredytów i pożyczek studenckich,”;

7)  skreśla się § 47;

 

8) § 49 otrzymuje następujące brzmienie :

 

„ § 49

 

 

Do zadań Ośrodka Nauki i Kultury Studenckiej (ONiKS)należy w szczególności :

1.     W obszarze studenckiego ruchu naukowego:

1)organizacja konferencji , oraz sesji naukowych,

      2) współorganizowanie przedsięwzięć naukowych (objazdy, sympozja, materiały),

      3) wspomaganie rozwoju wydawnictw Studenckiego Ruchu Naukowego,

     4) współdziałanie w zakresie tworzenia pozytywnego wizerunku młodego naukowca,

     5)  prowadzenie rejestru Studenckich Kół Naukowych,    

     6) opracowywanie sprawozdań Studenckich Kół Naukowych;

2. W obszarze współdziałania z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów:

1)  prowadzenie kampanii społecznych  kierowanych do środowiska studenckiego,

2)  organizacja  kulturalnych wydarzeń okolicznościowych ( Juwenalia, Jesień Żakowska),

3)koordynacja akcji informacyjnych dla studentów rozpoczynających naukę (spotkania, wykłady),

4) organizacja obozów i warsztatów dla studentów roku „O”,

3. W zakresie działalności klubów studenckich „Wspak” i „Decybel”:

  1)  integracja środowiska akademickiego UJK w klubie „Wspak” ( otrzęsiny, półmetki, wigilie, imprezy klubowe),

  2)  aranżacja życia kulturalnego w środowisku akademickim ( koncerty, wystawy,  wernisaże, pokazy, happeningi, inne wydarzenia artystyczne),

   3)  aktywizacja twórcza studentów( koła zainteresowań, spotkania z artystami),

   4)  centralizacja życia kulturalnego wokół klubu,

   5)  zamieszczanie i aktualizacja informacji na stronie internetowej klubu;

4. zadania wspólne dla wszystkich obszarów ONiKS:

1) przygotowywanie projektów umów cywilno-prawnych związanych z działalnością Ośrodka,

2) przygotowywanie aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych w obszarach zadań ONiKS,

3) sporządzanie specyfikacji przetargowej i udział w komisjach przetargowych w zakresie

dotyczącym  działalności jednostki,

4) opracowywanie budżetu kosztów Ośrodka,

5) opisywanie pod względem merytorycznym faktur i not dotyczących ONiKS,

6)  inne prace związane z obszarami działalności Ośrodka.”

 

9)    § 50 otrzymuje następujące brzmienie:

 

 

„ § 50

 

 

Do zadań Działu Nauki należy w szczególności :

1)  koordynowanie prac związanych z przygotowaniem wniosków na działalność statutową

     oraz wniosków o finansowanie projektów badawczych;

2) wystawianie zleceń realizacji prac badawczych w ramach działalności statutowej;

   koordynowanie indywidualnych projektów badawczych (przyjmowanie, weryfikacja podwzględem formalnym wniosków, przyjmowanie raportów etapowych i końcowych);

3) prowadzenie dokumentacji realizowanych w UJK projektów badawczych (wniosków o finansowanie projektów badawczych, umów, aneksów, raportów i sprawozdań z realizacji);

4) prowadzenie kartotek rozliczeń finansowych prac badawczych z funduszy przeznaczonych na ich realizację;

5) kontrola formalno-rachunkowa realizacji prac badawczych dotyczących zadań realizowanych przez dział;

6) prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych finansowanych w ramach prowadzonej w UJK              działalności naukowo-badawczej i gromadzenie dokumentacji z tego zakresu (umowy o dzieło,           umowy zlecenia, rachunki w ramach realizowanych projektów badawczych);

7) sporządzanie faktur z działalności naukowej ( w zakresie konferencji ) i prowadzenie  ich rejestru,

8)   prowadzenie pozabilansowej ewidencji aparatury;

9)  sporządzanie sprawozdań z działalności naukowo-badawczej;

10) prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielenia urlopów naukowych;

11) koordynowanie prac oraz przygotowanie decyzji  w przedmiocie przyznawania stypendiów doktoranckich, stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych oraz stypendiów dla osób mających otwarty przewód doktorski;

12) prowadzenie i ewidencja korespondencji dotyczącej finansowania przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych lub o nadanie tytułu profesora przeprowadzanych przez pracowników uczelni poza UJK;

13)  sporządzanie  budżetu kosztów rozwoju kadry naukowej  i koordynowanie jego realizacji;

14) przygotowywanie aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych uczelni w obszarze naukowo – badawczym;

15) przygotowywanie dokumentacji konferencji naukowych, ich rozliczanie i prowadzenie rejestru konferencji;

16) koordynacja prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego – obszar nauka;

17) obsługa administracyjna Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą;

18) obsługa sekretariatu prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą.”;

 

10)     § 50a otrzymuje następujące brzmienie  :

 

 

 

 

 

„ § 50a

 

 

Do zadań Działu Innowacji i Transferu Technologii należy w szczególności :

1)     gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach finansowania badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem projektów badawczych i wdrożeń na rzecz gospodarki,

2)      nawiązywanie współpracy, przygotowywanie dokumentacji (wniosków, projektów umów), koordynowanie ich realizacji i prowadzenie rejestru podmiotów zewnętrznych, w tym, gospodarczych współpracujących z UJK w zakresie badań naukowych,

3)     współpraca z pracownikami naukowymi UJK w celu przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów badawczych, w tym międzynarodowych,  w zakresie interpretacji wytycznych dotyczących opracowania oraz pozyskania wymaganych danych niezbędnych do złożenia wniosku,

4)     wspieranie działań mających na celu współpracę Uczelni z otoczeniem zewnętrznym, w tym gospodarczym, w zakresie przygotowania prac dyplomowych i doktoranckich realizowanych na potrzeby tych podmiotów i rozwoju innowacyjnej gospodarki,

5)     wspieranie pracowników przy przygotowywaniu grantów,

6)     aktualizacja komercyjnej oferty naukowo – badawczej uczelni,

7)     obsługa informacyjna i administracyjna usług komercyjnych realizowanych przez uczelnię na rzecz podmiotów zewnętrznych,

8)     wspieranie pracowników uczelni w przygotowywaniu dokumentacji projektów badawczychw językach obcych,

9)     aktualizacja wewnętrznych aktów normatywnych wraz z załącznikami w postaci umów  o współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz umów związanych z procesem transferu technologii,

10)  współpraca z innymi jednostkami w zakresie działań na rzecz współpracy z gospodarką,

11)  prowadzenie dokumentacji związanej z projektami wynalazczymi oraz przyznanymi  patentami, prawami ochronnymi i prawami  z rejestracji,;

12)  zapewnienie obsługi i prowadzenie dokumentacji związanej ze zgłoszeniem projektu wynalazczego, w tym m.in. kierowanie do oceny złożonego projektu i zgłaszanie projektów  do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i innych urzędów patentowych,

13)  opracowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z komercjalizacją badań naukowych oraz prowadzenie dokumentacji prac zleconych,

14)  sporządzanie faktur i prowadzenie ich rejestru z komercyjnej oraz zleconej działalności naukowo-badawcze,;

15)  koordynacja zajęć dydaktycznych związanych z tematyką ochrony własności intelektualnej,

16)  przygotowywanie aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych uczelni w obszarze naukowo-badawczy,

17)  sporządzanie budżetu kosztów i koordynowanie jego realizacji,

18)    prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych finansowanych w zakresie prowadzonej w UJK komercyjnej działalności naukowo-badawczej i gromadzenie dokumentacji z tego zakresu (umowy o dzieło, umowy zlecenia, rachunki w ramach realizowanych projektów badawczych),

19)    kontrola formalno-rachunkowa realizacji prac badawczych dotyczących zadań realizowanych przez dział,”;

 

 

11)     Dodaje się § 50b w brzmieniu :

 

 

„ § 50b

 

 

Do zadań Biura Współpracy z Zagranicą należy w szczególności :

1)         rozwijanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, w szczególności z międzynarodowymi instytucjami szkolnictwa wyższego,

2)         gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o międzynarodowych programach, konferencjach, szkoleniach, stypendiach dla pracowników i studentów,

3)         obsługa wymian międzynarodowych studentów i pracowników UJK w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych,

4)         opracowywanie projektów umów z instytucjami zagranicznymi,

5)         koordynacja współpracy w ramach bilateralnych umów międzynarodowych,

6)         organizacja pobytów w UJK cudzoziemców (pracownicy, studenci),

7)         przygotowywanie dokumentów i rozliczeń finansowych związanych z zagranicznymi wyjazdami pracowników i studentów Uczelni,

8)         promocja Uczelni poza granicami, w tym koordynacja działań związanych z promocją oferty edukacyjnej UJK poza granicami kraju,

9)          obsługa administracyjna cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia oraz odbywających studia i studia doktoranckie w Uczelni,

10)     rozliczanie środków przeznaczonych na współpracę z zagranicą,

11)     prowadzenie rejestru umów międzynarodowych zawieranych przez Uczelnię,

12)     koordynacja Programu Erasmus, 

13)     promocja Uczelni poza granicami kraju,

14)     współpraca z jednostkami organizacyjnymi UJK w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą,

15)     opracowywanie danych statystycznych i sprawozdań dot. cudzoziemców udziału UJK w międzynarodowych programach edukacyjnych na potrzeby wewnętrzne, ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego, Narodowej Agencji Programu Erasmus, Komisji Europejskiej, rankingów, itp.,

16)     przygotowywanie aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych Uczelni w obszarze współpracy  z zagranicą;

17)     sporządzanie budżetu kosztów dotyczących zadań realizowanych przez biuro i koordynowanie jego realizacji;

18)     prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych finansowanych w zakresie prowadzonej współpracy z zagranicą i gromadzenie dokumentacji z tego zakresu (umowy o dzieło, umowy zlecenia, rachunki w ramach realizowanych przedsięwzięć w zakresie współpracy z zagranicą;

19)     kontrola formalno-rachunkowa realizacji przedsięwzięć w zakresie współpracy z zagranicą.”.

12)   W załączniku nr 4 wprowadza się następujące zmiany :

Skreśla się wyrazy : „ Kierownik Osiedla Studenckiego – MSK”,

Skreśla się wyrazy : „Kierownik Klubu Wspak” i wprowadza wyrazy : „Ośrodek Nauki  i Kultury Studenckiej – MW”

skreśla się wyrazy „Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą  - NN”

skreśla się wyrazy : „Stanowisko ds. Ochrony Własności Intelektualnej”,

wprowadza się wyrazy : „Dział Nauki  - NN”, „Dział Innowacji i Transferu Technologii – NI”,

„Biuro Współpracy z Zagranicą – NZ”,

skreśla się wyrazy : „Instytut Filologii Rosyjskiej” i wprowadza wyrazy : „ Instytut Filologii Obcych – HS”,

skreśla się wyrazy : „Samodzielny Zakład Neofilologii”.

 

„ § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-08-22 13:12:40

Liczba wyświetleń strony: 2195

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka