Zarządzenie Nr  11/2012

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 lutego 2012 roku

w sprawie zasad wydawania i druku przez pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach publikacji naukowych finansowanych lub dofinansowywanych ze środków Uniwersytetu UJK

Na podstawie § 69 ust. 2 i ust. 3 pkt 26 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

1.      Do publikacji naukowej finansowanej lub dofinansowywanej ze środków Uczelni, wydawanej przez wydawnictwo inne niż Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stosuje się obowiązujący w Uczelni regulamin w sprawie zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.      Nakład nie może przekraczać 150 egzemplarzy.

3.      Wydruk książki z dostarczonych przez zleceniobiorcę plików PDF tekstu i okładki odbywa się
w Wydawnictwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

4.      W przypadkach szczególnych Prorektor ds. Nauki i Współpracy z  Zagranicą może wyrazić zgodę na druk poza Wydawnictwem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.  

5.      Maksymalna objętość monografii 20 a.a., zaś pracy zbiorowej 25 a.a.

6.      Koszty wydania publikacji nie mogą zawierać honorarium autorskiego.

7.      Publikacja winna  posiadać co najmniej jedną pozytywną recenzję.

8.      Nakład w całości lub w części równej dofinansowaniu przejmuje Wydawnictwo Uniwersytetu
na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

§ 2

 

Dystrybucja nakładu odbywa się zgodnie z § 2 zarządzenia rektora nr 69/2008.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 13:45:54

Liczba wyświetleń strony: 1772

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka