Zarządzenie Nr 70/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 17 września 2012 roku

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictw do podpisywania zaświadczeń potwierdzających status studenta

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.),  § 3 ust. 3 pkt 1  
rozporządzenia Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 560  ze zm.), w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 145, poz. 1539 ze zm.)

w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony
zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Niniejszym udziela się dziekanom pełnomocnictw do podpisywania zaświadczeń potwierdzających status studenta lub studenta studiów doktoranckich dla potrzeb uzyskania kredytów i pożyczek studenckich, oraz dla potrzeb informacji wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz w sprawach powszechnego obowiązku obrony :

1)       dla studentów Wydziału Zarządzania i Administracji – dziekan – dr hab. Wojciech Saletra prof. UJK,

2)      dla studentów Wydziału Humanistycznego– dziekan – dr hab. Janusz Detka prof. UJK,

3)      dla studentów Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego – dziekan - dr hab. Teodora Król prof. UJK,  

4)      dla studentów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego  – dziekan – dr hab. Marek Kątny prof. UJK,

5)      dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu –  dziekan  – prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek,

6)      dla studentów Wydziału Filologiczno-Historycznego Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim – dziekan  dr hab. Marek Dutkiewicz prof. UJK,

7)      dla studentów Wydziału Nauk Społecznych Filii Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim – dziekan – prof. zw. dr  hab. Andrzej Felchner,  

8)      dla słuchaczy Międzywydziałowego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – kierownik – dr Rafał Pawłowski.

 

§ 2

Osoby, o których mowa w § 1 są umocowane do podpisywania zaświadczeń potwierdzających status studenta dla potrzeb uzyskania kredytów i pożyczek studenckich, oraz dla potrzeb informacji wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz w sprawach powszechnego obowiązku obrony w okresie kadencji 2012-2016. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 09:23:55

Liczba wyświetleń strony: 1276

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka