Zarządzenie Nr 9/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  14  lutego 2012 roku

 

w sprawie wprowadzenia zasad zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W celu uproszczenia procedury zamawiania oraz zapewnienia kompatybilności sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także racjonalizacji jego wykorzystania wprowadza się   ujednolicony sposób zamawiania i zakupu komputerów:

 

1)        Sprzęt komputerowy dla UJK należy zamawiać zgodnie ze specyfikacją i wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2)        Informatyk zajmujący się obsługą informatyczną jednostki organizacyjnej (w przypadku wydziałów – informatyk wydziałowy) składającej zamówienie, określa rodzaj zestawu zamawianego do pracy na określonym stanowisku lub do określonych zadań i przygotowuje zapotrzebowanie z załącznikiem nr 4 wprowadzonym zarządzeniem nr 2-2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku.

3)        Sprzęt komputerowy podzielony został na kategorie:

a)    zestaw komputerowy stacjonarny,

b)   komputer przenośny,

c)    drukarka,

d)   skaner,

e)    monitor

f)    pamięć przenośna;

i warianty, różniące się przeznaczeniem, konfiguracją i ceną (orientacyjną).

4)        Pozostałe urządzenia peryferyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego zamawiane będą na dotychczasowych zasadach.

5)        Komputery wyposażone będą wyłącznie w systemy operacyjne, wskazane w specyfikacji sprzętu, i oprogramowanie biurowe.

6)        Zapotrzebowanie na zakup oprogramowania (nie dotyczy systemów operacyjnych
i oprogramowania biurowego, kupowanych wraz z komputerem) przygotowuje informatyk, zajmujący się obsługą danej jednostki organizacyjnej, po uprzedniej konsultacji w Uniwersyteckim Centrum Informatycznym  możliwości i zasad zakupu określonych licencji.

7)        W przypadku składania zamówienia na samodzielny monitor (bez komputera) należy wraz z zapotrzebowaniem dostarczyć ekspertyzę techniczną dotychczas używanego monitora, potwierdzającą jego nieprzydatność.

8)        Sprzęt nieuwzględniony w wykazie, odbiegający parametrami od proponowanego i jednocześnie niezbędny do pracy jednostki, kupowany będzie po dostarczeniu zapotrzebowania z dokładną specyfikacją oraz szczegółowym uzasadnieniem takiego zamówienia wraz z potwierdzeniem środków przez właściwego Dysponenta.

9)        Opis przedmiotu zamówienia sprzętu nieuwzględnionego w wykazie z załącznika nr 1 zobowiązany jest przygotować przedstawiciel jednostki, bezpośrednio związany z realizacją przedmiotu zamówienia, wskazany przez Dysponenta jako członek  Komisji Przetargowej. Na nim spoczywa dbałość o poprawny opis konfiguracji sprzętu.

10)    Zakupy sprzętu komputerowego realizowane będą w trybie zamówienia publicznego po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą w formie dostaw sukcesywnych, co znacznie skróci czas oczekiwania na zamówiony produkt.

11)    Uczelnia podlega obowiązkowi występowania do Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego o wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu sprzętu komputerowego z 0% VAT.

12)    Z uwagi na możliwość wydłużenia procedur przetargowych, złożenie zapotrzebowania w pierwszym półroczu danego roku kalendarzowego gwarantuje rozliczenie środków finansowych do końca roku. Zapotrzebowania złożone w II półroczu nie gwarantuje rozliczenia środków danego roku kalendarzowego.

 

§ 2

 

Odbioru zamówionego sprzętu dokonuje informatyk, zajmujący się obsługą informatyczną jednostki organizacyjnej, składającej zapotrzebowanie, po czym zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJK Nr 23/2011 wskazywany jest administrator komputera, który zakłada i aktualizuje „Kartę rejestracyjną komputera”.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2017-07-24 12:06:18

Liczba wyświetleń strony: 1845

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka