Uchwała nr 131/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie sprostowania uchwały Nr 59/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania

Na podstawie art. 28, ust.1 pkt 11)  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

 

                                                                              § 1

  1. W uchwale Nr 59/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania dokonuje się sprostowania omyłki w § 1 ust. 1 pkt. 2), który otrzymuje brzmienie:

 

„Administracja - studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia stanowią    
       załącznik nr 2.”

 

  1. W załączniku nr 2 do uchwały Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Nr 59/2017 z dnia 25 maja 2017 roku w nagłówku do tabeli zawierającej efekty kształcenia dokonuje się sprostowania omyłki w następującym brzmieniu:

 

„ EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ADMINISTRACJA

 studia drugiego stopnia – profil ogólnoakademicki

(…)

A (przed podkreślnikiem) - profil ogólnoakademicki

(…)”.

 

 

§ 2

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-07-03 09:49:36
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-11-19 14:04:59

Liczba wyświetleń strony: 466

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka