Zmieniona uchwałami nr 263/2019, 129/2020

Uchwała Nr 245/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 października 2019 roku

 

w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

 

Na podstawie art. 2, art. 28 ust 1 pkt 16 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 32, § 33, § 173 oraz § 186 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

 1. W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia, jako czynnika warunkującego dalszy rozwój oraz umocnienie pozycji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w krajowym i europejskim obszarze szkolnictwa wyższego, zgodnie z misją i strategią rozwoju Uniwersytetu, w Uniwersytecie działa Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia.
 2. Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia działa z uwzględnieniem specyfiki jednostek Uniwersytetu, w oparciu o ich dobre doświadczenia w zapewnianiu jakości kształcenia,             w przekonaniu, że podnoszeniu jakości służy autoewaluacja, dialog, współpraca, wspieranie                        i upowszechnianie najlepszych rozwiązań, dobrych praktyk oraz uwzględnianie głosu przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego.
 3. Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia ma charakter kompleksowy. Odnosi  się do procesu kształcenia oraz obejmuje każdy z obszarów działalności  Uniwersytetu  mający wpływ na przebieg kształcenia i jego rezultaty. W strukturze systemu wyodrębniono Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia obejmujący proces kształcenia na studiach, studiach podyplomowych i innych formach kształcenia oraz Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej. Schemat struktury zamieszczono w Załączniku.
 4. Dbałość o wysoką jakość kształcenia oparta jest na działaniach związanych z permanentnym doskonaleniem jakości kształcenia z udziałem interesariuszy wewnętrznych między innymi takich jak: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi oraz interesariuszy zewnętrznych.
 5. Nadzór nad funkcjonowaniem i doskonaleniem Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na poziomie uczelnianym sprawuje rektor, natomiast na poziomie jednostek organizacyjnych ich kierownicy. Monitorowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zajmuje się prorektor właściwy ds. kształcenia, natomiast Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
  w Szkole Doktorskiej – prorektor właściwy ds. nauki.

 

§ 2

 

 1. Celem Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest w szczególności:
 1. dbanie o wypełnianie misji i strategii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w zakresie zapewniania wysokiego poziomu jakości kształcenia,
 2. podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności UJK w polskim i europejskim obszarze szkolnictwa wyższego,
 3. stałe doskonalenie jakości kształcenia w Uniwersytecie oraz budowanie kultury jakości,
 4. kreowanie i promowanie działań projakościowych oraz włączanie w ten proces interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych,
 5. stworzenie przejrzystych i jawnych kryteriów dotyczących monitorowania i oceniania procesu kształcenia,
 6. dbanie o jakość kształcenia w szczególności w następujących obszarach:
 1. konstrukcji programów studiów i programów kształcenia w szkole doktorskiej,
 2. realizacji programów studiów i programów kształcenia w szkole doktorskiej oraz organizacji procesu kształcenia,
 3. weryfikacji osiągnięcia przez studentów i doktorantów efektów uczenia się,
 4. kompetencji, kwalifikacji kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwoju i doskonalenia kadry,
 5. infrastruktury i zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w realizacji programów studiów i programów kształcenia w szkole doktorskiej,
 6. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 7. umiędzynaradawiania procesu kształcenia,
 8. wsparcia studentów i doktorantów w uczeniu się oraz rozwoju społecznym, naukowym
  i zawodowym,
 9. publicznego dostępu do informacji o programach studiów oraz programach kształcenia w szkole doktorskiej,
 10. polityki jakości, projektowania, zatwierdzania, monitorowania, doskonalenia programów studiów i programów kształcenia w szkole doktorskiej.
 1. Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia:
 1. odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu kształcenia,
 1. obejmuje działania na rzecz doskonalenia programów studiów  i studiów podyplomowych oraz programów kształcenia w szkole doktorskiej,
 2. uwzględnia w szczególności sposób weryfikowania efektów uczenia się na wszystkich kierunkach, formach i poziomach studiów wyższych, studiach podyplomowych i w szkole doktorskiej,
 3. uwzględnia ocenę realizacji zakładanych efektów uczenia się,
 4. uwzględnia oceny dokonywane przez studentów i absolwentów studiów po zakończeniu danego cyklu kształcenia oraz oceny doktorantów,
 5. uwzględnia opinie nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
 6. uwzględnia wnioski z monitorowania karier zawodowych absolwentów Uczelni,
 7. uwzględnia potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego.
 1. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia na poziomie uczelnianym tworzy ramy i określa procedury ogólnouczelniane, związane z jakością kształcenia, natomiast Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia na poziomie wydziału/filii dodatkowo uwzględnia specyfikę wydziału/filii poprzez tworzenie wewnętrznych aktów normatywnych i procedur wydziałowych.
 2. Procedury ogólnouczelniane zatwierdza rektor w drodze zarządzenia. Procedury na poziomie wydziału/filii są zatwierdzane przez dziekana. Procedury zamieszczane są w Księdze Procedur prowadzonej odpowiednio przez komisje wskazane w § 3 pkt 1), 2) oraz 3).  
 3. Jednostka organizacyjna, która rozpoczyna kształcenie na nowym kierunku studiów, lub w sekcji/dyscyplinie w szkole doktorskiej, jest zobowiązana do wdrożenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia od dnia rozpoczęcia kształcenia.

 

§ 3

 

W ramach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia działają:

 1. Uniwersytecka Komisję ds. Kształcenia (UKK), o jakiej mowa w § 32 i 33 Statutu Uniwersytetu,
 2. Wydziałowe komisje ds. kształcenia (WKK)/ komisje ds. kształcenia w filii (KKF),
 3. Komisję ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej (KJKwSD), o jakiej mowa w § 186 Statutu Uniwersytetu.

 

§ 4

 

 1. Uniwersytecką Komisję ds. Kształcenia (UKK) powołuje rektor na podstawie propozycji przedstawionej przez prorektora właściwego ds. kształcenia.
 2. W skład UKK wchodzą:
 1. prorektor właściwy do spraw kształcenia, jako przewodniczący komisji,
 2. prodziekani wydziałów i filii właściwi do spraw kształcenia,
 3. zastępcy dyrektora instytutu i zastępcy kierownika katedry właściwi do spraw kształcenia,
 4. przedstawiciel samorządu studentów,
 5. inne osoby powoływane i odwoływane przez rektora.
 1. Posiedzenia UKK zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji albo upoważniony przez niego inny członek komisji.
 2. Szczegółowe zadania UKK określi rektor odrębnym zarządzeniem.
 3. Członka UKK obowiązuje obecność oraz czynny udział w posiedzeniach. W przypadku nieobecności członek UKK składa przewodniczącemu pisemne lub ustne usprawiedliwienie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia posiedzenia.
 4. Członkowi UKK uczestniczącemu w posiedzeniu nie wolno uchylić się od głosowania. Głosować można tylko osobiście.
 5. Członek UKK potwierdza swoją obecność w posiedzeniu na liście.
 6. Posiedzenia Komisji zwoływane są co najmniej raz na kwartał lub stosownie do potrzeb przez jej przewodniczącego lub na wniosek co najmniej 7 jej członków. Informacja o spotkaniu przesyłana jest drogą elektroniczną do wszystkich członków Komisji na  7 dni przed jej terminem.
 7. Pod nieobecność przewodniczącego Komisji obradami kieruje jego zastępca lub osoba wyznaczona przez przewodniczącego Komisji spośród jej członków.
 8. Komisja podejmuje decyzje, wyraża opinie lub składa wnioski w drodze uchwały po przeprowadzeniu głosowania. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu. Jeżeli liczba głosów jest równa, głos decydujący należy do przewodniczącego Komisji.
 9. W pracach UKK mogą uczestniczyć z głosem doradczym prorektor właściwy do spraw nauki lub wyznaczony przez niego przedstawiciel oraz inne osoby zaproszone przez  przewodniczącego komisji
 10. Wszystkie posiedzenia Komisji są protokołowane.

 

§ 5

 

 1. W ramach UKK działają:
 1. Zespół ds. Monitorowania Programów i Efektów Uczenia się,
 2. Zespół ds. Ewaluacji Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia  (WSZJK),
 3. Zespół ds. Kadry Dydaktycznej i Procesu Kształcenia.
 1. Członkami Zespołu ds. Monitorowania Programów i Efektów Uczenia się oraz Zespołu ds. Kadry Dydaktycznej i Procesu Kształcenia są członkowie UKK.
 2. Członkami Zespołu ds. Ewaluacji WSZJK są członkowie UKK z grupy osób wymienionych w § 4 ust. 2, pkt 5
 3. Przewodniczący UKK powołuje spośród członków Komisji zastępcę przewodniczącego i przewodniczących zespołów wymienionych w ust. 1. pkt. 1-3.
 4. W celu realizacji określonych zadań Komisji, przewodniczący UKK może również powoływać podzespoły zadaniowe, których koordynatorzy wybierani są spośród członków podzespołów zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 5. Zadania zespołów wskazanych w ust 1 pkt 1)-3) określa Rektor odrębnym zarządzeniem.
 6. Ze spotkań zespołów wskazanych w ust 1 pkt 1)-3) sporządza się notatkę.

 

§ 6

 

 1. W skład WKK/KKF wchodzą:
 1. zastępcy dyrektorów instytutów ds. kształcenia,
 2. zastępcy kierowników katedr ds. kształcenia,
 3. nauczyciele akademiccy powoływani i odwoływani w liczbie określonej przez dziekana – zapewniającej właściwą reprezentację głównych kierunków kształcenia,
 4. studenci na wydziałach/w filiach, zapewniający właściwą reprezentację kierunków kształcenia, wskazani przez wydziałowy organ samorządu studentów (nie mniej niż 2),
 5. przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych powoływani i odwoływani przez dziekana (nie więcej niż 3 dla każdego kierunku),
 6. inne osoby powoływane i odwoływane przez dziekana (nie więcej niż 5).
 1. Wydziałowe komisje ds. kształcenia (WKK)/ komisje ds. kształcenia w filii (KKF) oraz ich przewodniczących, powołuje właściwy dziekan po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału/filii i uzyskaniu akceptacji prorektora właściwego ds. kształcenia.
 2. W ramach WKK/KKF działają:
 1. kierunkowe zespoły ds. jakości kształcenia (KZJK) powołane dla wszystkich kierunków studiów realizowanych na danym wydziale/w filii,
 2. zespoły ds. ewaluacji jakości kształcenia na wydziale/w filii (ZEJKW/F).
 1. W skład KZJK wchodzą:
 1. zastępca dyrektora instytutu ds. kształcenia dla kierunku,
 2. zastępca kierownika katedry właściwy ds. kształcenia dla kierunku,
 3. przedstawiciele nauczycieli akademickich reprezentujących dyscyplinę do której przyporządkowany jest dany kierunek studiów – w liczbie wskazanej przez dziekana,
 4. przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych (nie więcej niż 3 dla kierunku),
 5. przedstawiciele studentów wskazani przez wydziałowy organ samorządu studentów (nie więcej niż 2),
 6. inne osoby wskazane przez dziekana (nie więcej niż 3).
 1. Członków KZJK wskazanych w ust. 4 pkt 3), 4) i 6) powołuje i odwołuje dziekan po akceptacji prorektora właściwego ds. kształcenia.
 2. Zapisy § 4 ust 5-10 i 12 stosuje się odpowiednio.
 3. W skład ZEJKW/F wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich wskazani przez dziekana, zaakceptowani przez prorektora właściwego ds. kształcenia.
 4. Pracami KZJK oraz ZEJKW/F kieruje koordynator wybierany spośród członków zespołu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 5. Zadania WKK/KKF oraz działających ich ramach KZJK oraz ZEJKW/F określa rektor odrębnym zarządzeniem.

                                                                         

 

§ 7

 

 1. Komisję ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej (KJKwSD) powołuje rektor na podstawie propozycji przedstawionej przez prorektora właściwego do spraw nauki w porozumieniu z dyrektorem szkoły doktorskiej. Szczegółowe zadania KJKwSD określa Rektor odrębnym zarządzeniem.
 2. W skład KJKwSD wchodzą:
 1. dyrektor szkoły doktorskiej jako przewodniczący,
 2. powoływani i odwoływani przez rektora nauczyciele akademiccy reprezentujący każdą z dyscyplin naukowych/artystycznych, w ramach której prowadzona jest szkoła doktorska,
 3. przedstawiciele doktorantów, po jednym z każdej sekcji, w ramach której prowadzona jest szkoła doktorska, wskazani przez organ uchwałodawczy samorządu doktorantów,
 4. inne osoby powoływane i odwoływane przez rektora rekomendowane przez prorektora właściwego d.s. nauki w porozumieniu z dyrektorem szkoły doktorskiej (maksimum 3).
 1. W pracach KJKwSD mogą uczestniczyć z głosem doradczym prorektor właściwy do spraw kształcenia lub wyznaczony przez niego przedstawiciel oraz inne osoby zaproszone przez  przewodniczącego komisji. Zapisy § 4 ust. 5-10 i 12 stosuje się odpowiednio.
 2. W ramach Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej działają:
 1. Zespół ds. Monitorowania Programów i Efektów Uczenia się w Szkole Doktorskiej,
 2. Zespół ds. Ewaluacji WSZJK w Szkole Doktorskiej,
 3. Zespół ds. Kadry Dydaktycznej i Procesu Kształcenia w Szkole Doktorskiej.
 1. Członkami zespołów wymienionych w ust. 5 pkt. 1-3, są członkowie Komisji ds. Jakości Kształcenia
  w Szkole Doktorskiej. Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej powołuje spośród członków Komisji zastępcę przewodniczącego i  przewodniczących zespołów.
 2. Szczegółowe zadania zespołów wskazanych w ust 4 pkt 1)-3) określa rektor odrębnym zarządzeniem. Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej, w celu realizacji określonych zadań Komisji, może również powoływać podzespoły zadaniowe, których koordynatorzy wybierani są spośród członków podzespołów zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

                                                                             

§ 8

 

 1. Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia podlega systematycznej ewaluacji na poziomie uczelnianym, wydziału/filii oraz w szkole doktorskiej. Zadania w zakresie ewaluacji realizowane są w szczególności przez Zespół ds. Ewaluacji WSZJK, Zespół ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia na Wydziale/w Filii, Zespół ds. Ewaluacji WSZJK w Szkole Doktorskiej.
 2. W ocenie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, przygotowywania rekomendacji, działań naprawczych oraz w doskonaleniu systemu wykorzystuje się w szczególności:
 1. wyniki oceny wewnętrznej przeprowadzanej w jednostkach organizacyjnych uczelni,
 2. wyniki badań ankietowych,
 3. arkusze oceny nauczycieli akademickich,
 4. hospitacje zajęć,
 5. protokoły z posiedzeń odpowiednio – Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia lub Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej,
 6. wnioski z wizytacji jednostek Uczelni, przeprowadzanych przynajmniej raz w każdym roku akademickim przez:
 1. członków Zespołu ds. Monitorowania Programów i Efektów Uczenia się oraz Zespołu ds. Ewaluacji WSZJK,
 2. członków Zespołu ds. Monitorowania Programów i Efektów Uczenia się w Szkole Doktorskiej oraz Zespołu ds. Ewaluacji WSZJK w Szkole Doktorskiej.
 1. Badania ankietowe, o których mowa w ust. 2, pkt 2 prowadzone wśród studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz absolwentów poszczególnych poziomów i form studiów realizowane są w formie ankiet ogólnouniwersyteckich i wydziałowych.
 2. Badania ankietowe mogą być przeprowadzane także wśród nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, obsługujących proces kształcenia.
 3. Badania ankietowe prowadzone są z zachowaniem dobrowolności i poufności badań. Wyniki badań ankietowych są dostępne tylko dla podmiotów odpowiedzialnych za jakość kształcenia oraz dla ocenianych z zastrzeżeniem ust. 6.
 4. Udostępnianie wyników badań ankietowych innym podmiotom, niż wymienione w ust. 5, jest dopuszczalne w przypadku zaistnienia przesłanek przewidzianych w odrębnych przepisach prawa.
 5. Wypełniane przez studentów i doktorantów ankiety oceniające nauczycieli akademickich w zakresie realizowania przez niech obowiązków związanych z kształceniem, przeprowadza się po zakończeniu zajęć na danym roku i kierunku studiów, po każdym semestrze.
 6. Ankiety oceniające pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na wydziale/w filii i poza wydziałem/filią, obsługujących proces dydaktyczny przeprowadza się nie rzadziej niż raz w roku.
 7. Arkusze oceny nauczycieli akademickich zawierające wyniki ankiet oceniających nauczycieli akademickich w zakresie realizowania przez nich obowiązków dydaktycznych, wypełnia się zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami.
 8. Zasady przeprowadzania ankietyzacji, opracowywania i udostępniania jej wyników, a także wzory ankiet wprowadza  rektor odrębnym zarządzeniem.

 

§ 9

 

 1. Rady wydziałów/filii na wniosek Dziekana na swoich posiedzeniach analizują funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na wydziałach/w filiach, w szczególności ocenę efektów uczenia się oraz sposoby ich weryfikowania.
 1. Przewodniczący WKK/KKF przedkłada dziekanowi wydziału/filii do 30 września każdego roku akademickiego sprawozdanie z działalności WKK/KKF zawierające ocenę realizacji zakładanych efektów uczenia się, a także rekomendacje dotyczące działań naprawczych w zakresie jakości kształcenia wraz z harmonogramem ich wdrażania. Sprawozdanie z działalności WKK/KKF opracowują przewodniczący na podstawie sprawozdań Kierunkowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia oraz sprawozdania Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia na Wydziale/w Filii.
 2. Sprawozdanie, które uzyskało akceptację dziekana zostaje przekazane do UKK do 5 października każdego roku. Na podstawie sprawozdań WKK/KKF oraz innych dokumentów wyszczególnionych w § 8, ust. 2, Uczelniana Komisja ds. Kształcenia przygotowuje sprawozdanie końcowe, zawierające rekomendacje dotyczące działań naprawczych w zakresie jakości kształcenia wraz z harmonogramem ich wdrażania. Sprawozdanie przedstawiane jest Senatowi Uniwersytetu przez przewodniczącego UKK po zakończeniu każdego roku akademickiego.
 3. Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej, po zakończeniu każdego roku akademickiego, przedstawia prorektorowi właściwemu ds. nauki rekomendacje działań mających na celu doskonalenie procesu kształcenia. Prorektor właściwy ds. nauki czy Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej przedstawia Senatowi Uniwersytetu, sprawozdanie z działalności Komisji uwzględniające działania naprawcze w zakresie jakości kształcenia wraz z harmonogramem ich wdrażania. Sprawozdanie Komisji przygotowuje się na podstawie sprawozdań poszczególnych zespołów wskazanych w § 7 ust. 4 pkt 1-3.
 4. Sprawozdania mają charakter jawny i są publikowane na stronie internetowej  Uczelni i Wydziałów/Filii.

 

                                                                             § 10

 

Wnioski wynikające z procesu doskonalenia jakości kształcenia powinny być wykorzystane do:

 1. tworzenia kultury jakości kształcenia,
 2. doskonalenia i poszerzania oferty kształcenia,
 3. stałego doskonalenia jakości procesu kształcenia i warunków jego realizacji,
 4. doskonalenia programów studiów oraz programów kształcenia w szkole doktorskiej,
 5. upowszechniania dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia,
 6. prowadzenia właściwej polityki kadrowej,
 7. nagradzania pracowników,
 8. planowania rozwoju i zwiększania kompetencji kadry prowadzącej kształcenie,  
 9. wspierania innowacji dydaktycznych,
 10. doskonalenia systemu wsparcia studentów i doktorantów w rozwoju społecznym, naukowym i zawodowym,
 11. zwiększania skali mobilności studentów i nauczycieli akademickich,
 12. planowania rozwoju infrastruktury,
 13. promowania idei uczenia się przez całe życie.

 

§ 11

 

 1. Traci moc Uchwała Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 84/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości  Kształcenia.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 listopada 2019 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-10-31
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-08 11:50:22
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-08 14:48:55

Liczba wyświetleń strony: 1476

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka