Uchwała nr 76/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie sprostowania uchwały Nr 66/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniającej uchwałę Nr 38/2018 z  dnia 24 maja 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2019/2020 

 

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz  art. 266 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr 66/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniającej uchwałę Nr 38/2018 z  dnia 24 maja 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2019/2020, dokonuje się poniższej zmiany:

 

 1. w części 1., IV. Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, dodaje się pkt 6.1., w brzmieniu:

 

„6.1.Visual Arts – studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim

 

Wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, pod warunkiem, że kształcenie średnie nie było prowadzone w języku angielskim:

 • Cambridge English First- FCF,
 • IELT 5-6.5,
 • TOEFL iBT 87-105.

Z konieczności dokumentowania poziomu znajomości języka angielskiego stosownym certyfikatem zwolnieni są:

 • kandydaci, którzy ukończyli szkoły średnie z angielskim językiem wykładowym i złożyli egzamin maturalny w języku angielskim,
 • studenci co najmniej II roku studiów oraz absolwenci studiów kierunku filologia, ze specjalnością filologia angielska,
 • absolwenci nauczycielskiego kolegium języków obcych (specjalność język angielski),
 • absolwenci innych kierunków studiów prowadzonych w języku angielskim przez uczelnie polskie lub zagraniczne.

W przypadku braku certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka angielskiego, przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca przygotowanie kandydata do studiowania w języku angielskim.

 

Ocena predyspozycji plastycznych na podstawie złożonej teczki prac plastycznych (portfolio kandydata), zawierającej realizacje w wybranych technikach - minimum 10 sztuk w formacie nie mniejszym niż A3 - liczba punktów od 0 do 200)*- waga 50%

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

– język ojczysty kandydata

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

– historia

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

– historia sztuki

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

waga = 10%

waga = 10%

waga = 30%

W = a*O + b*J + c*Z + d*Y

Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 30.”

 

 

 1. w części 2., IV. Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, dodaje się pkt 4.1., w brzmieniu:

 

„4.1. Visual Arts – studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim

 

Wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, pod warunkiem, że kształcenie średnie lub kształcenie na studiach wyższych nie było prowadzone w języku angielskim:

 • Cambridge English First-FCF,
 • IELT 5-6.5,
 • TOEFL iBT 87-105.

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca przygotowanie kandydata do studiowania w języku angielskim, z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są:

 • absolwenci szkół średnich z angielskim językiem wykładowym, którzy złożyli egzamin maturalny w języku angielskim,
 • studenci co najmniej II roku studiów kierunku filologia ze specjalnością filologia angielska,
 • absolwenci studiów kierunku filologia ze specjalnością filologia angielska,
 • absolwenci nauczycielskiego kolegium języków obcych – specjalność język angielski,
 • absolwenci studiów wyższych prowadzonych w języku angielskim przez uczelnie polskie lub zagraniczne.

Ocena predyspozycji plastycznych na podstawie złożonej teczki prac plastycznych (portfolio kandydata), zawierającej realizacje w wybranych technikach – minimum 10 sztuk w formacie nie mniejszym niż A3.

 

Absolwenci kierunków artystycznych i projektowych mieszczących się w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 

Konkurs dyplomów

Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

Kryterium dodatkowe:

Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia

.”

 

 1. Załącznik do uchwały Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Nr 66/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniającej uchwałę Nr 38/2018 z  dnia 24 maja 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2019/2020 uwzględniający zmiany, o których mowa w ust.1 przedmiotowej uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-04-26 15:12:34
Zaktualizował w BIP:Nowak Tomasz
Data aktualizacji:2019-06-10 13:53:26

Liczba wyświetleń strony: 852

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka