Uchwała Nr 228/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr 83/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku historia do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Na podstawie art. 268 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669), § 3-4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450) oraz § 59 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. W celu dostosowania do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, dokonuje się zmian w programie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku historia. Program studiów w nowym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Załącznik do uchwały Nr 83/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie dostosowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku historia do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-10-09 14:20:45
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2019-10-09 14:21:37

Liczba wyświetleń strony: 649

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka