Uchwała Nr 261/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 19 grudnia 2019 r.

 

w sprawie sprostowania uchwały Nr 209/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku wychowanie fizyczne do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 47 ust. 1 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

 

                                                                              § 1

 

  1. W załączniku do Uchwały Nr 209/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 września 2019 roku w nagłówku do tabeli zawierającej efekty uczenia dokonuje się sprostowania omyłki pisarskiej w nagłówku tabeli „EFEKTY UCZENIA SIĘ”, który otrzymuje brzmienie:

 „EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW

WYCHOWANIE FIZYCZNE

studia drugiego stopnia – profil praktyczny

 

Umiejscowienie kierunku w dziedzinie kształcenia:

Kierunek studiów wychowanie fizyczne należy do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu i dyscyplin: nauki o zdrowiu i nauki o kulturze fizycznej

Objaśnienie oznaczeń:

WF (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia

P – profil praktyczny

2 – studia drugiego stopnia

W – kategoria wiedzy

U – kategoria umiejętności

K – kategoria kompetencji

NAU2/3 – efekty kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach II stopnia”.

  1. Tekst jednolity załącznika do uchwały Nr 209/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dostosowania programu studiów drugiego stopnia
    o profilu praktycznym na kierunku wychowanie fizyczne do wymagań określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej uchwały, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:
Uchwala nr 261-2019 - W sprawie sprostowania-wychowanie fizyczne II stopnia.pdf
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-07 08:45:50
Rozmiar pliku:206.3 KB
Liczba pobrań:108
Uchwala nr 261-2019 - W sprawie sprostowania-wychowanie fizyczne II stopnia Załącznik.pdf
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-07 14:38:42
Rozmiar pliku:408.0 KB
Liczba pobrań:155

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-07 08:45:50
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-07 14:38:42

Liczba wyświetleń strony: 493

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka